Verksamhetsberättelse 2017, Botniaseniorerna r.f.

27.02.2018 kl. 07:32
År 2017 var föreningens fjärde egentliga verksamhetsår. Föreningens verksamheten är fortfarande under uppbyggnad med att erhålla flera medlemmar samt även finna sina former om man tänker på konkret verksamhet, endera i egen regi eller i samarbete med andra (senior)organisationer. Året präglades både nationellt och regionalt i hög grad av diskussioner och debatt om den förestående vårdreformen samt kommunalvalet, som hölls den 9 april.

Botniaseniorerna rf

Verksamhetsberättelse för år 2017

Allmänt

År 2017 var föreningens fjärde egentliga verksamhetsår. Föreningens verksamheten är fortfarande under uppbyggnad med att erhålla flera medlemmar samt även finna sina former om man tänker på konkret verksamhet, endera i egen regi eller i samarbete med andra (senior)organisationer. Året präglades både nationellt och regionalt i hög grad av diskussioner och debatt om den förestående vårdreformen samt kommunalvalet, som hölls den 9 april.

Styrelsen

Vid årsmötet i Närpes den 16.2.2017 blev styrelsens sammansättning följande

Ralf Skåtar, ordf.,

Gunvor Skogman I vice.ordf. och Christer Rosengren II vice.ordf .

ordinarie personliga ersättare

Lili-Ann Brolund Gustav Rönnlöv

Bertel Widjeskog Peter Backa

Gunvor Skogman Christer Rönnlund

Christer Rosengren Anna-Lisa Rosengren

Tor Wik Marléne Lindgren

Barbro Kloo Mary Andrén-Pada

De med mörk stil i tur att avgå vid årsmötet 2018.

Som sekreterare har fungerat Bertel Widjeskog, som skattmästare Mary Andrén-Pada (utom styrelsen) och som verksamhetsgranskare Marianne Buss med Ulla-Maj Salin som ersättare.

Systemet med två viceordförande har valts i stadgarna med tanke på att presidiet ska kunna representera Österbottens alla tre delregioner.

Ulla-Maj Wideroos höll ett uppskattat föredrag före årsmötet med rubriken

"Framtiden med vårdreformen".

Styrelsen har sammanträtt till tre möten.

Representation

Föreningen har representerats i seniorförbundets styrelse av Tor Wik, Gunvor Skogman, Ralf Skåtar och Christer Rosengren med Lili-Ann Brolund och Marléne Lindgren som ersättare. De fyra förstnämnda deltog som ombud vid förbundets årsmöte den 9.3.2017 i Helsingfors.

Som delegater för seniorförbundet vid SFP:s partidag i Helsingfors den 9-11.6.2017 deltog Ralf Skåtar, Tor Wik och Gunvor Skogman.

Ralf Skåtar invaldes i partifullmäktige för 1 år efter Tor Wik, som önskade avgå i förtid, även Peter Backa är invald av Vörå kommunorganisation till partifullmäktige.

Föreningen representerades vid SFP:s i Österbotten kretsmöte i Nykarleby av Ralf Skåtar.

Christer Rosengren invaldes i kretsstyrelsen, som ordinarie medlem med Gunvor Skogman som ersättare.

Aktiviteter

Medelemmarna deltog aktivt i årets kommunalval dels som kandidater och

dels med kampanjarbete på fältet. Det äldrepolitiska programmet, har förnyats av förbundet och delgetts kommunalvalskandidaterna och framhållits vid olika publika tillfällen.

Under året har man deltagit i kommunparlamentets seminarium till Umeå.

Två av styrelsemedlemmarna är ordförande i äldreråden, vilket visat sig vara ett

organ där man på kommunala planet även kan påverka, dels genom utlåtanden och dels genom att deltaga i olika tillställningar.

Under året har diskuterats den nya vårdreformen vid många olika tillfällen. Den har ännu inte kunna få sin slutliga utformning.

Beträffande medlemsvärvningen har ordförande startat en diskussionsgrupp i Nykarleby med seniorerna och f.d. SFP förtroendevalda. Mötet var omtyckt och man efterlyste då att man skulle fortsätta och hålla minst 2 möten per år.

Vid olika tillfällena har även medlemsvärvningen varit en biprodukt och vi har under verksamhetsåret erhållit 44 nya medlemmar. Efter att vi avslutat medlemskapet med de som inte betalt medlemsavgiften så är medlemsantalet nu 143 medlemmar.

Seniorcafé i Vasa, en aktivitet som föreningen övertog efter den tidigare arrangören då den varit nerlagd några år, har inte varit lika aktivt som året tidigare. Inbjudna gäster har hållit föredrag med för seniorer angelägna teman.

Vi har kontaktat bussbolaget Ingves Svanbäck och påtalat att koordineringen av tåg- och busstrafiken borde vara bättre i Vasa, eftersom busstrafiken till Seinäjoki från Syd-Österbotten fick för få resenärer så drogs turen in. Bussbolaget har lovat se över situationen.

Ekonomi och medlemsstatistik

Räkenskapsperiodens intäkter är 9465,00 euro, varav seniorförbundets understöd är 9000 euro och medlemsavgifter 465,00 euro. Medlemsavgift har erlagts av 72 medlemmar. Till förbundet och SFP har vi betalat för 99 medlemmar. Föreningen har ett femtontal ständiga medlemmar, vilka inte behöver betala årlig medlemsavgift.

Vi har erhållit bidrag från förbundet för verksamheten.

Kostnaderna är totalt 2.061,57 euro, vilket innebär att räkenskapsperiodens resultat blir ett överskott på 7.403,43 euro.