Verksamhetsberättelse 2018

18.03.2019 kl. 10:33
Verksamhetsberättelse för Botniaseniorerna.

Botniaseniorerna rf

 

Verksamhetsberättelse för år 2018

 

Allmänt

År 2018 var föreningens femte egentliga verksamhetsår. Föreningens verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och målsättningen är att erhålla flera medlemmar samt även finna sina former om man tänker på konkret verksamhet, endera i egen regi eller i samarbete med andra (senior)organisationer. Året präglades både nationellt och regionalt i hög grad av diskussioner och debatt om den förestående vårdreformen Den planerade vårdreformen har ännu inte godkänts i riksdagen och har ej heller då verkställts något landskapsval.

 

Styrelsen

Vid årsmötet i Nykarleby den 26.2.201 8blev styrelsens sammansättning följande

Ralf Skåtar, ordf., Gunvor Skogman I vice.ordf.  och Christer Rosengren II vice.ordf .

 

ordinarie medlemmar personliga ersättare

Lili-Ann Brolund Gustav Rönnlöv

Bertel Widjeskog Peter Backa

Gunvor Skogman Christer Rönnlund

Christer Rosengren Olav Jern

Tor Wik Marléne Lindgren

Barbro Kloo            Mary Andrén-Pada

De med mörk stil i tur att avgå vid årsmötet 2019.

 

Som sekreterare har fungerat Bertel Widjeskog, som skattmästare Mary Andrén-Pada (utom styrelsen) och som verksamhetsgranskare Marianne Buss med Ulla-Maj Salin som ersättare.

 

Systemet med två viceordförande har valts i stadgarna med tanke på att presidiet ska kunna representera Österbottens alla tre delregioner.

Partiordförande Anna-Maja Henriksson höll ett uppskattat föredrag före årsmötet om aktuella frågor i politiken


Representation

Föreningen har representerats i seniorförbundets styrelse av Tor Wik, Gunvor Skogman, Ralf Skåtar och Christer Rosengren med Lili-Ann Brolund och Marléne Lindgren som ersättare. Vid förbundets årsmöte den 28.2.2018 i Helsingfors deltog Bertel Widjeskog, Gunvor Skogman, Christer Rosengren, Ralf Skåtar och Tor Wik.


Som delegater för seniorförbundet vid SFP:s partidag i Uleåborg den 25-27.5.2018 deltog Ralf Skåtar, Christer Rosengren, Lili-Ann Brolund samt ersättarna Gunvor Skogman och Bertel Widjeskog. .

Ralf Skåtar valdes till förbundets ordförande (SFF) och erhöll därmed även en plats i partistyrelsen.
 

Föreningen representerades vid SFP:s i Österbotten kretsmöte i Bergö Malax av Lili-Ann Brolund

Christer Rosengren invaldes i kretsstyrelsen, som ordinarie medlem med Gunvor Skogman som ersättare.

 

Aktiviteter

Då inga val har hållits under detta år har verksamheten  även varit mindre. Det äldrepolitiska programmet har framhållits vid olika  tillfällen.

Under året har man deltagit i kommunparlamentets seminarium till Umeå.

Två av styrelsemedlemmarna är ordförande i äldreråden, vilket visat sig vara ett

organ där man på kommunala planet även kan påverka, dels genom utlåtanden och dels genom att deltaga i olika tillställningar.

 

Under året har diskuterats den nya vårdreformen vid många olika tillfällen  

 

Beträffande medlemsvärvningen har ordförande startat en diskussionsgrupp i Nykarleby med seniorerna och f.d. SFP förtroendevalda. Mötet var omtyckt och man efterlyste då att man skulle fortsätta och hålla minst 2 möten per år.

Vid olika tillfällena har även medlemsvärvningen varit en biprodukt och vi har under verksamhetsåret erhållit 44 nya medlemmar. Efter att vi avslutat medlemskapet med de som inte betalt medlemsavgiften så är medlemsantalet nu 143 medlemmar.  

 

Seniorcafé i Vasa, har under året inte haft någon träff, lokala mötesgrupper finns i Nykarleby, Pedersöre och Närpes   

Ett planerat seminarium tillsammans med bildningsförbundet hade inplanerats till den 12.12.2018 men p.g.a. arbetsföhinder av Nicke Torvalds framflyttade det till 23.3.2019 .

 

Ekonomi och medlemsstatistik

Räkenskapsperiodens intäkter är  7880,00 euro, varav seniorförbundets understöd är  5000 euro. Medlemsavgift har erlagts av 152 medlemmar samt 2 ständiga medelmmar varav en del borde tillhöra senaste år, då endast 72 betalat. medlemsavgiften.  Föreningen har ett nittontal ständiga medlemmar, vilka inte behöver betala årlig medlemsavgift.

Vi har erhållit bidrag från  förbundet för verksamheten.

Kostnaderna är totalt 1311,31euro, vilket innebär att räkenskapsperiodens resultat blir ett överskott på 6568,69 euro.

 

Styrelsen