Protokoll från årsmöte

18.03.2019 kl. 10:35
Protokoll fört vid Botniaseniorerna rf.

årsmöte den 16.3.2019 kl. 11.00

 

Plats: Seniorhuset i Smeedsby.

 

1 § Styrelsens ordförande Ralf Skåtar öppnade mötet med ett kort anförande och hälsade

de närvarande välkomna.  Närvarolista bifogas, 10 närvarande

 

2 § Till ordförande för mötet valdes  Ralf Skåtar och till sekreterare Bertel Widjeskog.

 

3 § Till protokolljusterare valdes Lars Holmblad och Reinhold Klockars vilka tillika är rösträknare.

 

4 § Konstaterades att mötet var lagligt sammankallat och beslutfört.

 

5 § Föredragningslistan godkändes.

 

6 § Presenterades föreningens verksamhetsberättelse för 2018, vilken godkändes.

 

7 § Framlades bokslut samt verksamhetsgranskarens berättelse för kännedom.

Överrskottet utgör 6568 €. Bokslutet fastställdes.

De ansvarsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

 

8 § Presenterades den uppgjorda verkshetsplanen för 2019 vilken godkändes utan

anmärkningar.

 

-Medlemsavgiften för år 2019 förblir 15 € för års- och stödjande medlemmar

samt för ständiga medlemmar 150 €.

-Styrelsens förslag till budget för 2019 godkändes.

De beräknade intäkterna utör 7400 € och de beräknade utgifterna 6700 €.

Netto 700 €.

 

9 § Inga förslag hade framförts av styrelsen, vilka skulle förutsätta årsmötets

beslut.

 

10 § Medlemmarna hade ej heller framställt några förslag.

 

11 § Till styrelseordförande för år 2019  återvaldes Ralf Skåtar.

 

12 § Styrelsen väljes för två år. Av styrelsens ledamöter jämte ersättare avgår årligen hälften,   I tur att avgå är;

         Lili-Ann Brolund Gustav Rönnlöv

Bertel Widjeskog Peter Backa

Barbro Kloo            Mary Andrén-Pada

 

Den nya styrelsen för perioden 2019-20 utgör följande:

ordinarie personliga ersättare

Anna-Lena Kronqvist (ny) Lili-Ann Brolund

Bertel Widjeskog Peter Backa

Gunvor Skogman Christer Rönnlund

Christer Rosengren Olav Jern

Tor Wik Marléne Lindgren

Mariannne Buss (ny) Reinhold Klockars (ny)

 

 

13 § Till verksamhetsgranskare valdes Ulla-Maj Salin med ersättare Rauol Carlstedt.

 

14 § Som ombud till förbundets årsmöte den 19.3.2019 kl. 14.00 i Helsingfors

valdes Bertel Widjeskog, Gunvor Skogman, Christer Rosengren, Ralf Skåtar

och Tor Wik.

 

15 § Till SFP´s kretsmöte som hålles 11.5.2019 i Kronoby kl. 12.oo,

utsågs Ralf Skåtar ordinarie med Bertel Widjeskog som ersättare.

 

16 § Till föreningens ombud vid partidagen  i Vasa den 8-9.6.2019

föreslås för förbundet att Christer Rosengren och  Marianne Buss utses och

som ersättare Gunvor Skogman, Reinhold Klockars, Tor Wik och Bertel Widjeskog.

Styrelsen befullmäktigas att komplettera valen vid behov.

 

17 § Inget uttalande från årsmötet avgav en rapport skriver Bertel Widjeskog

bl. kustbanan och den försämrade postservicen.

 

 

18 § Joakim Strand höll ett uppskattat föredrag om dagsaktuellt i politiken.

 

19 § Beslöts bjuda deltagarna på mat efter mötet.

Mötet avslutades kl. 14.55.

 

Botniaseniorerna rf.

 

Konstituerande möte 16.3.2019

Tor Wik, Christer Rosengren, Reinhold Klockars, Bertel Widjeskog, Marianne Buss,

Gunvor Skogman och Ralf Skåtar 

1 § Mötet öppnades och konstaterades att mötet var beslutfört

 

2 § Christer Rosengren valdes som I vice.ordförande och Gunvor Skogman som

II vice.ordf.

Till sekreterare valdes Bertel Widjeskog

Till skattmästare valdes Tor Wik.

 

3 § Mötet avslutdes kl. 13.55