Verksamhetsberättelse 2018

18.03.2019 kl. 09:43
Svenska Seniorer i Åbolands verksamhetsberättelse för år 2018

SVENSKA FOLKPARTIET

Svenska seniorer i Åboland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

ADMINSTRATION

Styrelsen

Under verksamhetsåret har styrelsens sammansättning bestått av Björn Taxell (ordf), Susanne Segerstråle (v ordf) Gun Herranen (sekr), Solveig Basilier (kassör), Bengt Häggman, Liisa Johansson och Carin Åminne. Ersättare i styrelsen är Ing-Marie Loman och Ulla-Britt Mattsson.

Under året höll styrelsen 9 sammanträden 5.2, 20.2, 4.4, 15.5, 20.8, 27.9, 8.10, 24.10 och 29.11. Sammanträdena har i regel hållits på partikansliet. Utöver det har rådslag hållits via e-post och sms.

Ekonomi

Föreningens kassör är Solveig Basilier. Medlemsavgiften är 15 euro. Ekonomisk rapport avges vid varje styrelsesammanträde. Verksamhetsgranskare Ilkka Aho med Ole Åberg som ersättare. Resultaträkningen för 2018 visar ett överskott på 2179,45 euro. Det stora överskottet beror på att förbundet utbetalat sitt stöd till föreningarna i december 2018 och får användas ännu under 2019.

Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls i Café Art 26.2.2018 med Stefan Wallin som gäst.

Till ny ordförande återvaldes Björn Taxell. De som var i tur att avgå återvaldes för sina mandat. Till ersättare valdes Ing-Marie Loman och Ulla-Britta Mattsson. Verksamhetsgranskare är Ilkka Aho med Ole Åberg som ersättare. Till ombud vid FSSFs årsmöte 28.2 valdes Bengt Häggman, Solveig Basilier och Björn Taxell Till föreningens ombud vid partiets partidag i Uleåborg 7 - 9.6 utsågs Bengt Häggman.

Representation

➢ I Sfps i Åbo styrelse har föreningen representerats av Björn Taxell med Bengt Häggman som ersättare.

➢ På partidagen i Uleåborg representerades föreningen av Bengt Häggman

➢ Solveig Basilier och Inga-Lill Karlsson i Varsinais-Suomen liiton Eläkejärjestöjen neuvottelukunta.

➢ Solveig Basilier var ersättare för Leif Westerén i Åbo stads äldreråd till kommunalvalet. Efter kommunalvalet är hon ersättare i stadens handikappråd.

VERKSAMHET

Medlemsbrev Under verksamhetsåret publicerades två medlemsbrev. Under året reviderades medlemsförteckningen, varvid medlemmar ströks.

Fältarbete

➢ Initiativ för servicelinjetrafik till Barkbacken. Hemmet och Åbolands sjukhus

Föreningen har genom ett medborgarinitiativ till stadsfullmäktige hemställt att Barkbacken, Hemmet och Åbolands sjukhus tas med i stadens system för servicelinjer. Staden svarade att initiativet var bra, men det är tekniskt svårt att genomföra

➢ Ett seminarium med De äldre i blickpunkten hölls 4.4 på Åbolands sjukhus, seminariet var välbesökt; inledare Sandra Bergqvist och Niklas Guseff.

➢ Styrelsen har gett sitt bidrag till valprogrammet inför riksdagsvalet 2019

Utmärkelser Vid föreningens styrelsesammanträde 15.5.2018 förlänades Solveig Basilier och Susanne Segerstråle SFP:s silverne förtjänsttecken.

Åbo 11.2.2019

STYRELSEN