Svenska Seniorer i Nyland – Medlemsbrev 2-2017

07.03.2017 kl. 21:46
Ja, kära vänner, nu börjar det bli allvar. Kommunalvalet närmar sig, alltså det val som berör oss allra närmast. Det lägger grunden till den vård vi får, det kan avgöra på vilket språk vi får den och det avgör långt om de små svenska skolorna på rimligt avstånd från hemmet skall få existera.

Alla ärenden som rör oss och de våra är viktiga. Därför är kommunalvalet viktigt. Det är där vi själva är med och avgör framtiden.
Det är så viktigt att vi aktivt bör vara med och plocka fram just de kandidater vi vill se i valet. Genom att få rätta förslag till kandidater kan vi bidra till att få starka representanter i fullmäktige.
Du känner säkert en intresserad person i senioråldern, + 55, som gärna vill bevaka de äldres rättigheter och intressen på det lokala planet och senare kanske också på landskapsnivå. De här personerna finns runt dig, plocka fram dem och låt din kommunorganisation nominera dem. Du har ännu tre veckor på dig. Skynda!
De viktigaste personerna inför valet är kandidaterna. De är SFP:s ansikte i din kommun fram till valet. De är en garanti för att vi får kunniga, starka och orädda personer som bevakar de svenska intressena i fullmäktige och nämnder. De nästviktiga personerna är väljarna. Vi skall alla hjälpas åt inte endast genom att själva rösta utan också genom att se till att våra anhöriga, våra vänner och bekanta gör det.

Vi behöver vår procent!
Sällan har ett procentpåslag varit så välkommet som det som kom SFP till godo senaste vecka, då radions undersökning visade att 5,4 procent av de tillfrågade skulle ha röstat på SFP om det varit valdag. Det är inget dåligt resultat. Det visar bland annat att vi finlandssvenskar har börjat uppskatta oss själva också offentligt. Vi är litet njugga med att berömma oss själva, men det skall vi inte vara. Vi är nämligen fler än tidigare som slår vakt om våra svenska intressen.

Vakthållning behövs
Just nu hotas vårt rättsväsende att drabbas av total enspråkighet. I Ekenäs och Borgå försvann tingsrätterna redan tidigare. Nu har Lojo tingsrätt dragits in och Ekenäs och Borgå består endast av så kallade sessionsplatser utan fast personal. Av Västra Nylands tingsrätt kvarstår ingenting, den sammanslås med Esbo och blir i praktiken finsk. Östra Nylands tingsrätt slås ihop med Vanda och Hyvinge och blir också den i praktiken finsk. Det ser ut som om svenskan skulle elimineras helt och hållet ur vårt rättsväsende. Nu föreligger nämligen ytterligare förslag att dra in de svenska auskultantplatserna för unga jurister. Den enda svenska plats där svenska jurister i framtiden kan sitta ting blir Åland. Om en svensk vill auskultera på finska måste hen först avlägga stora språkprovet i finska. 
Dagens regering tycks systematiskt göra livet svårare för den svenska befolkningen. Först visade man möjligheten att kringgå kravet på modersmålet i sjukvården. Det lyckades alltför väl. Sedan började man stapla upp svårigheter för den svenska befolkningen att få behandling av sina juridiska ärenden på modersmålet. Kommer också detta att lyckas alltför väl?
Nej! Vi kommer att ha kunniga och starka kandidater och en hög procent väljare som litar på dem.

Notiser
SFP:s Äldrepolitiska handlingsprogram som godkändes av partidagen år 2010 har på Förbundets försorg uppdaterats för att motsvara dagens situation inom äldrepolitiken. Även om social- och hälsovården inklusive äldreomsorgen flyttas till landskapen, då vårdreformen genomförs, kommer det förebyggande arbetet att bli kvar i kommunerna. För seniorernas hälsa och välbefinnande är just det förebyggande arbetet av yttersta vikt. Den nya versionen av det äldrepolitiska handlingsprogrammet kommer att finnas också på Förbundets hemsida. Vi hoppas att alla våra kandidater i kommunalvalet bekantar sig med det och också tar seniorinvånarna i sin kommun i beaktande i sina egna individuella valprogram.

Äldreombudsman
Seniorerna har redan i flera års tid talat för behovet av att inrätta en äldreombudsmannatjänst på riksnivå för att bevaka de äldres rättigheter och hur servicen inom äldreomsorgen förverkligas. Behovet har ytterligare aktualiserats på grund av de många sparbeslut som den nuvarande regeringen genomfört och som till stora delar drabbar de äldsta och de mest utsatta i samhället. Förslaget om inrättandet av en äldreombudsman på riksnivå ingick redan i det ovannämnda första äldrepolitiska handlingsprogrammet. Det ingår också i det uppdaterade programmet jämsides med ett föreslag om att utreda behovet av en äldreombudsman på kommunnivå. Sparbesluten och osäkerheten inför hur de äldres servicebehov kommer att tillgodoses i den kommande vårdreformen talar också för att det finns behov av en övergripande instans som följer upp hur de lagstadgade uppgifterna inom äldreomsorgen både på riksnivå och lokal nivå fullföljs. 
I mars ordnar Svenska Seniorer i Nyland i samråd med Svenska Bildningsförbundet ett seminarium om äldreombudsmannafrågan på partikansliet i Helsingfors.  Seminariets exakta tidpunkt och närmare uppgifter om programmet ges senare. 

Förbundets årsmöte
Förbundets för Svenska Seniorer i Finland årsmöte hålls den 9 mars på partikansliet. Kallelse till mötet sänds senare. 

Med en varm hälsning

Gunvor Brettschneider
Ordförande