Svenska Seniorer i Nyland – Medlemsbrev 3-2017

13.11.2019 kl. 23:24

KOMMUNALVALET

Tillsammans närmar vi oss det stora valet, kommunalvalet, som berör vår närmiljö, vårt välbefinnande och vår hälsa, vår alltomfattande trygghet inte att förglömma. Mycket av denna trygghet går vi miste om i och med att en stor del avvåra tjänster flyttas bort. Vart vet vi inte riktigt, ingen berättar. Förlåt, visst berättas det om landskap som ingen känner.

Men vi vet att kommunen bland allt annat den förlorar också mister social-och hälsovården och en stor del av sina tillgångar och 12,5 procent av sina skatter. Det som blir kvar skall räcka till skolor och undervisning på alla nivåer, till kultur och till planering och byggande inom kommunen. Sen skall det också räcka till förebyggande social- och hälsovård som ännu ingen heller vet hur den skall utformas då den blir en lösryckt del av den egentliga social - och hälsovården som sköts av landskapen.

Svenska Folkpartiet har framhållit det opraktiska och i många fall negativa för invånarna att flytta bort socialvården, som ofta är personlig och känslig till sin natur, från en omgivning bekant för både klient och vårdande instans till en instans med bristande eller ingen kännedom om lokala förhållanden. Detta gäller särskilt äldreomsorgen och barnskyddsarbetet.

Hur vårdreformen slutligen kommer att utformas vet vi inte ännu. Det vi vet är emellertid att nu behövs det kunniga, starka och orädda personer som bevakar de svenska intressena och också seniorernas intressen i fullmäktige och nämnder. Och vi behöver vakna och aktiva väljare. Vi skall inte endast själva rösta utan se till att våra anhöriga, våra vänner och bekanta gör det!

KANDIDATER

Glädjande många av våra medlemmar ställer upp som kandidater i kommunalvalet. Här har du dem:

Borgå: 109, Stig Bäcklund; 130 Gia Mellin-Kranck; 149 Björn Sundqvist

Esbo: 666 Monica Björkman; 671 Gustav Båsk; 678 Fred Granberg; 681 Eva Helle; 682 Lasse Hoffman; 684 Nina af Hällström; 696 Sten Lindgren

Grankulla: 28 Veronica Fellman; 51 Veronica Rehn-Kivi

Helsingfors: 154 Päivikki Ahonen; 203 Björn Månsson; 205 Ralf Nikander; 223 Kenneth Stambej

Kyrkslätt: 116 Eija Björkqvist

Lovisa: 60 Roger Turku

Raseborg: 10 Thomas Blomqvist; 11 Mikael Borgman; 16 Isa Forsbäck; 26 Kerstin Ilander; 49 Karl von Smitten

Sibbo: 45 Thomas Elfgren

Vanda: 535 Hilkka Aura; 536 Per-Erik Aura; 537 Guy Baarman 566; 554 Anneli Karlsson; Ulla-Stina Palomaa; 572 Berit Selenius

SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN

Den lokalkännedom som kommunerna besitter har blivit helt underskattad i planeringen av den stora re- formen ansåg en av våra främsta kommunforskare, Siv Sandberg vid ett seminarium i våras. Hon ser ock- sånegativtpåmaktförskjutningenfrånkommunen till en okänd regional nivå. SFP talar för starka själv- ständiga kommuner. Den lösningen skulle vara bäst för närdemokratin och närservicen där varje kom- muninvånare har relativt lätt att vända sig till en be- slutsfattare och föra fram sina åsikter.

Seniorerna har sina speciella önskemål och krav på sin omgivning, i första hand på den kommun som står för de tjänster seniorerna behöver. Önskemålen och kraven lyftes upp då Svenska Seniorer i Nyland höll ett av sina kampanjmöten inför kommunalvalet iEkenäsibörjanavmars.Rättenattanvändasitt modersmål, den ensamhet som ofta drabbar seniorer och närståendevårdarnas utsatta situation var frågor som engagerade våra kandidater. Också de äldres situationdådetgällerolikabostadsformerochfrågan om de multinationella bolagens roll i den kommande Vårdreformen diskuterades.

Mycket av det som har skett och som är på kom- mandeivårtsamhälleberörimyckethöggradde äldre. Det är på tiden att vi får en äldreombudsman pånationellnivåochutredermöjligheternaattinrät- ta sådana tjänster också på kommunal nivå, konstate- rades det i diskussionen. Svenska Seniorer har redan för ett antal år sedan inlämnat en motion om frågan till partidagen som också omfattades av delegaterna. Den motionen har ännu större aktualitet i dag och Nylandsseniorerna kommer att inlämna en omarbe- tad motion i samma fråga till partidagen i juni.

ÄLDRE ÄNKOR BEHÖVER PENSION

Änkepensionen har sitt eget kapitel i den pågående pensionsuppgörelsen. Den lämnades på bordet då den stora pensionsreformen gjordes. Senaste höst tog emellertid social- och hälsovårdsministeriet uppfamiljepensionssystemettillbehandling.Man koncentrerar sig där på bland annat änkepensionerna. I dag lyfter cirka 240 000 personer änkepension.

Utbetalningen av dessa pensioner har väckt argument för och emot. I debatten har man bl.a. hävdat att änkepensionen tillhör en förfluten tid eftersom kvinnorna av i dag har sin egen arbetspension. Det har till och med påståtts att de mest välbärgade änkorna skulle ha en pensionsinkomst som motsvarar en specialläkares. Men de facto lyfte änkorna år 2015 i genomsnitt en pension på 630 euro i månaden och deänklingarsomhadepensionlyfteensummapå 211 euro per månad. De kvinnor som lyfter en hög änkepension uppgår till en handfull.

Många av dem som lyfter änkepension är ålderstigna kvinnor för vilka pensionen är en nödvändig inkomstkälla. I slutet av år 2015 var över hälften av dem över 75 år. Familjepensionens, i detta fall änkepensionens, grunduppgift är att säkra änkans fortsattautkomstefterpartnernsdöd.Attdrastiskt minska eller totalt slopa änkepensionen skulle ha åtminstonetvåsynnerligennegativaföljder.Det skulle för det första försvåra änkans möjligheter att svara för sig själv men för en del av änkorna dessutom innebära att de föll under ribban för EU:s fastställda fattigdomsgräns.

Med en varm hälsning

Gunvor Brettschneider

Ordförande för Svenska Seniorer i Nyland