Svenska Seniorer i Nyland – Medlemsbrev 4-2017

13.11.2019 kl. 23:25

Bästa Seniorer!

KOMMUNALVALET

IsommarsolfårviglädjaossöverattSFPoch Seniorernaklaradesigbraikommunalvaletochfår sitta sitt första möte inom kort i nya kombinationer.

I Helsingfors sitter Björn Månsson kvar och i Sibbo kom Thomas Elfgren in. I Borgå där man för en aktiv Seniorpolitik invaldes Stig Bäcklund, Gia Melin-Kranck och Björn Sundqvist och i Lovisa vår medlem Roger Turku.

Västerut fick seniormedlemmarna Nina af Hellström och Fred Granberg två av de sex SFP-platserna i fullmäktige i Esbo. Den svenska representationen minskade dock som en följd av att förre partiordförande Carl Haglund har flyttat till Helsingfors, där han dock inte kandiderade.

I Grankulla fick föreningens stödjande medlem Ve- ronica Rehn-Kivi flest röster och Veronica Fellman blev invald som ersättare.

I Kyrkslätt fick Eja Björkqvist en ersättarplats och i Raseborg har vi seniorerna Karl von Smitten och Kerstin Iljander som ordinarie medlemmar i full- mäktige medan Mikael Borgman och Isa Forsbäck kom in som ersättare. Dessutom kan vi Seniorer räkna oss till godo riksdagsmannen och fullmäkti- geordförande Thomas Blomqvist, Raseborg, som också är stödjande medlem i vår förening. Under inkommande period svingar han klubban i en kom- mun där SFP har kvalificerad majoritet och alltså alla möjligheter att styra utvecklingen.

Lovisa, som växte ordentligt vid en tidigare sam- manslagning med Pernå, har nu ytterligare vuxit och utvecklats till en stad med sfp-majoritet.

Också i Borgå hade SFP medvind och ökade sitt röstetal med 200 röster, likaså hade partiet fram- gång i Hangö.

Problemkommunen på den nyländska landsbygden var Sjundeå där SFP förlorade röster. Detta trots

att grannkommunen Kyrkslätt med sin starka ur- baniseringfickflerasvenskarösteränsenast.DenutvecklingsomhargripitomkringsigiKyrkslätt visar ingen motsvarighet i Sjundeå, som dessutom lider av svår brist på allmänna kommunikationsme- del. Sjundeå ligger i kläm mellan en expanderande huvudstadsregion och Västnyland.

Mellersta Nyland var länge ett stort och välav- gränsat område där den östra gränsen gick mellan Vanda och Sibbo, den västra gränsen mellan Kyrk- slätt och Sjundeå. Största delen av området kallas i dag Helsingfors-regionen eller huvudstadsregionen och omfattar 1,5 miljoner människor fördelade på Esbo, Vanda , Grankulla och Helsingfors.

Det är fråga om gammal svenskbygd som undan för undan har ändrat karaktär till en bygd, där svenskarna och svenskan i många fall har krympt till minoriteter, som ofta också är otydliga i sina språkliga konturer. Därför är det svårt att förutsäga ett valresultat.

I år hade SFP berett sig på möjligheten att få sex kandidater invalda i Helsingfors. Det blev bara fem. Betyder resultatet att det beräknade antalet svenska röster i Helsingfors inte existerar eller går eventuellt de svenska rösterna delvis till något annat parti? Röstade kanske en stor del på Vapaavuori som kammade hem en osund del av hela röstpotten. Vardera alternativen är möjliga.

Av hävd har Grankulla dominerats av SFP som behåller sin majoritetsställning trots två förlorade platser. I det exklusiva Grankulla uppträder samma fenomen som i det proletära Vanda. Fenomenet är den stora inflyttningen. I Grankulla är det fråga om 500 inflyttare på två år. I Vanda är det fråga om ett betydligt större antal. Där är resultatet två svenska mandat i en fullmäktigeförsamling på sammanlagt 67 medlemmar.

RIKSDAGSGRUPPEN UTMANAR SENIORERNA

UtmaningenkomdåstyrelsenförSvenskaSeniorer i Finland i början av maj var inbjuden till en träff med riksdagsguppen för att diskutera den förestå- ende social- och hälsovårdsreformen, det vill säga SOTE

Seniorerna är den grupp som sitter inne med kun- skapen om och erfarenheterna av problemen kring äldrevården och kunde därför aktivt bidra med för- slag och diskussioner, tyckte både riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin och riksdagsledamoten Eva Biaudet, som efterlyste modeller. Hon talade om behovet av många olika aktörer för att få fram så många ideer som möjligt.

Oppositionspolitik, det är någonting som kräver mycken kunskap och mycken tid men som får ett resultat vilket sällan beaktas av regeringen. Ungefär så förklarade partiordförande Anna-Maja Henriks- son sitt politiska arbete. Hon nämnde som exempel SFP:s ”skuggbudget” med förslag till goda åtgärder som skulle vara till nytta för regeringen, men som aldrig togs ad notam. Hon tillade att det tog ett halvår att lära sig driva oppositionspolitik. Framför allt måste man lära sig att välja sina strider.

Bland de frågor som för närvarande är bekymmer- samma för svenska gruppen är frågan om kom- munernas framtida ställning och deras uppgifter och ekonomska möjligheter. Man ansåg inom gruppen att Centern gör sitt bästa för att gröpa ur kommunerna eller få till en icke- hållbar kommunal ekonomi. Detta nås genom att dels lyfta över stora delar av den kommunala skatteimkomsten till land- skapen, dels vägra att inlösa det byggnadsbestånd som blir tomt. och värdelöst, då överflyttningen av olika tjänster behöver nya utrymmen.

Riksdagsgruppen beklagade också den brist på helhetssyn som präglar regeringens helhetsbild av alla sammantagna reformer.

SFP:S PARTIDAG

försiggår den 10-11 juni på hotell Clarion i Hel- singfors.FörbundetSvenskaSenioreriFinlandhar åtta delegater på plats. Stort intresse och delade åsikter på partidagen kommer frågan om SFP:s presidentkandidat att väcka. Den kunnige och ana- lytiske EU-parlamentarikern Nils Torvalds, som också är medlem i vår förening, väcker känslor och åsikter hos minneskunniga delegater. Bland dem finns det sådana som vill ställa honom till svars för hans engagemang i vänsterrörelsen i forna tider.

TYVÄRR ÄR

en rätt stor del av medlemsavgifterna obetalda. Med brevet följer sålunda en inbetalningsblankett till dem som inte ännu betalat. Vår grupp är stor i samhället men tyvärr rätt liten i föreningen. Al- las insats behövs för att seniorerna skall synas och höras när de stora politiska besluten fattas. Vi ser fram emot att också du betalar din medlemsavgift.

Med önskan om en skön och solig sommar

Gunvor Brettschneider

Ordförande