Svenska Seniorer i Nyland - Medlemsbrev 1-2018

13.11.2019 kl. 23:29

Bästa Vänner!

TILLBAKA TILL VARDAGEN

Det är överståndet – presidentvalet så klart. Och vi har fått vår trygga Sauli Niinistö tillbaka. För oss som jobbade för vår egen kandidat, Nils Torvalds, och som röstade – eller inte – på honom hade tryggheten därför också dimensionen att säkra underlag för kom- mande val.

Riksdagsval har vi ju om ungefär ett år men före det kommer landskapsvalet. Vardera är synnerligen vik- tiga eftersom hela landets struktur står inför ombild- ning och det är svårt att veta var den reella makten kommer att ligga. För oss SFP:are gäller det att arbeta lika aktivt som vi gjorde för Torvalds i presidentvalet, att röra oss på gator och torg.

INTE BARA OFRED

Utöver utrikespolitiken och försvarsfrågorna lyftes klimatfrågan fram av presidentkandidaterna som ett av de svåra och farliga frågor som globalt hotar världen. Under en av debatterna sades också att detär”vårgenerationsomharåstadkommitdetta ochdärförocksåmåstebetala.”SFP-kandidaten Torvalds engagerade sig också i samhällsproblemen på hemmaplan. Som de svåraste problemen i Finland såg han ojämlikheten och risken för utslagning av vissa grupper. En delorsak såg han i utbildningen som han fann om inte betänkligt omodern så åtminstone otidsenlig. En följd av denna otidsenlighet har vi kunnat följa med under senaste tid då det har stått klart att vi i Finland har utbildat människor med yrkesexamen som inte längre ger något jobb.

ÄLDREOMSORGEN I FRAMTIDEN

Vi seniorer blir allt fler både numerärt och i relation till befolkningen i andra åldergrupper. Vi lever längre, vi har bättre ekonomi och vi mår bättre än genera- tionerna före oss enligt statistiken. Men alla har det inte bra! Beslut som fattas och riktlinjer som dras upp på riks- och lokalplanet såsom höjda kostnader för mediciner och sjukvård, frusna eller sänkta index- justeringar på pensioner och socialskydd, minskade

institutionsplatser och bristande resurser inom hem- vården försvårar ytterligare livet för dem som redan har det svårt. Bland de många frågetecken som i den kommande vårdreformen ännu är obesvarade finns också det stora frågetecknet var äldreomsorgen skall få sin plats. Nu om någonsin behövs det en instans på högsta nivå som bevakar de äldres rättigheter och ställning i samhället.

Det är viktigt att Seniorerna gör sin röst hörd i frågor som berör de äldre vilka har kommit i kläm i vårt välfärdssamhälle och också i frågor som berör seniorerna överlag. Svenska Seniorer i Nyland inlämnade till partidagen 2017 en motion om inrättandet av en äldreombudsmannatjänst på riksnivå. Motionen omfattades av partidagen. Styrelsen för Nylandsse- niorerna har arbetat vidare med frågan och ordnar i samarbete med våra nyländska riksdagsledamöter denna vår ett seminarium på Riksdagens Informationscenter om inrättandet av en äldreombudsmannatjänst. Vi informerar om datum och program i följande medlemsbrev som du får efter årsmötet.

På grund av tidsbrist – deadline för kallelsen till årsmötet –och vissa tekniska problem är brevet denna gång kort. Nästa brev blir längre och mera innehållsrikt.

Med en varm hälsning

Gunvor Brettschneider

Ordförande

--

Medlemmarna i Svenska Seniorer i Nyland rf kallas till årsmöte måndagen den 19.2.2018 kl 14.
Plats: Partikansliet, Simonsgatan 8, VI vån.

Mötet inleds med ett anförande av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi: Vårdreform och valfrihet på svenska?

Vi bjuder på kaffe med dopp. Detta tillfälle är öppet för allmänheten så in- formera gärna dina vänner och bekanta.

De stadgeenliga förhandlingarna inleds ca kl 15.

VÄLKOMMEN!