Svenska Seniorer i Nyland
 - Medlemsbrev 2-2018

13.11.2019 kl. 23:31

Bästa medlem!

Det kommande året blir ett år med både förutsedda och oförutsedda val. Det val som redan hade fastslagits till denna höst men sedan flyttades fram på obestämd tid är ju landskapsvalet som skulle vara grunden till den planerade landskaps-och vårdreformen. Vad det valet beträffar är det bäst att bara vänta och se. Osäkerheten om huruvida och i vilken form reformen kommer att ske är stor trots allt det arbete som redan lagts ned på den och alla de spaltmeter som skrivits om den. Men vi har andra val på kommande och där gäller det som tidigare för oss seniorer att aktivt arbeta för partiets kandidater och också se till att vi får vår röst hörd.

Riksdagsvalet år 2019 

Ett val som vi vet att säkert blir av är riksdagsvalet den 14.4.2019. Inför det är arbetet i full gång. Kandidatnomineringen har påbörjats i SFP-kretsarna och arbetet med SFP:s program inför riksdagsvalet är på gång. Inom vår egen synkrets har vi säkert någon person som kan bli riksdagsman eller riksdagskvinna. Den skall du hugga. Vi behöver hen, som gärna får vara en Senior eller åtminstone en person engagerad i seniorfrågor. Vi behöver politiker som tar sig an våra ärenden i olika sammanhang. Ett angeläget ärende är att få en äldreombudsman på riksnivå och i framtiden på landskapsnivå – om reformen blir av. Det blev ingen äldreombudsman i år trots att Svenska Seniorer i Nyland (SSN) gjorde sitt bästa, två andra partier lyfte upp behovet av äldreombudsmän och en namninsamling i form av ett medborgarinitiativ gjordes. 

SSN:s styrelse har förmedlat sin syn på angelägna seniorfrågor till Otto Andersson, politisk rådgivare, som arbetar med partiets program inför riksdagsvalet. Han var inbjuden till Förbundets styrelsemöte i oktober för att informera om det kommande programmet och uppmanade då seniorerna att komma in med ställningstaganden. I det ställningstagande vi skickade in efterlyser vi ett åldersvänligt samhälle, rättvisa i beskattningen, att betalningsförmågan beaktas vid fastighetsbeskattningen, att de frusna indexen på pensioner och sociala stödåtgärder som infördes av Sipiläregeringen slopas, att partiet aktivt arbetar för inrättandet av äldreombudsmannatjänster, att ansvaret för äldreomsorgen förblir på kommunal nivå och att äldreomsorgen tilldelas mera resurser samt att personalens arbetsvillkor inom hemvården och anstaltsvården förbättras.

Landskaps- och vårdreformen

”Vårdreformen innehåller fortfarande flera orosmoment”, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi som är medlem i i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Hon utgår ifrån att missförhållandena i både landskaps- och valfrihetslagen kommer att repareras under nästa riksdagsperiod – ifall lagarna alls godkänns. Det finns enligt Veronica Rehn-Kivi stora brister i reformen. Arrangerandet av socialvården är ännu inte klar, det är också oklart hur de språkliga rättigheterna i praktiken kan tillgodoses och valfrihetslagen innehåller risker för att patientsäkerheten försämras. Vårdreformen var också temat för SSN:s allmänna möten i Esbo den 19.9 med Veronica Rehn-Kivi som huvudtalare och i Borgå den 17.10 med social-och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen och social-och hälsovårdsnämndens viceordförande Björn Sundqvist som talare. 

Noterat

EU-valet blir den 26.5.2019. Till det har SFP redan nominerat fem kandidater av de 21 som partiet får ställa upp i valet. Finland får denna gång 14 platser mot 13 de senaste åren. Detta p.g.a att Storbritannien lämnar EU.

Seniorrabatt inom kollektivtrafiken

SSN skickade ett ställningstagande till styrelsen för Helsingfors Regiontrafik (HRT) inför styrelsens möte den 30.10 då förslag till biljettpris behandlades. SSN framförde att rabattbiljett på 50 procent borde ges åt alla som fyllt 65 år och gälla under hela dagen. Tyvärr gick det inte vägen. HRT gick in för att alla som lyfter garanti- eller folkpension får åka kollektivt med 50 procents rabatt och de som fyllt 70 får kl 9-14 åka med 50 procents rabatt på enkelbiljett.

Sjukhusen i Nyland

Partiordförande Anna-Maja Henriksson anser i ett pressmeddelande ”att Borgå och Raseborg sjukhus skall få utvecklas inte avvecklas”. Hon säger att de mindre sjukhusen är mycket viktiga för sina regioner. Det handlar om mänskors rätt till jämlik vård och att få vård på sitt eget modersmål. Den vård som berör stora patientgrupper ska finnas nära patienterna, avstånden får inte blir längre säger partiordföranden. 

Medlemsavgiften till SSN

SSN är något sent ute med att samla in medlemsavgifter för detta år men nu är det på tiden förrän julklappsinköpen börjar på allvar. Med detta brev följer sålunda en räkning på 15 euro för medlemsavgiften. 

God fortsättning på hösten i väntan på vintern och snön!

Svenska Seniorer i Nyland
genom Gunvor Brettschneider
Ordförande