Svenska Seniorer i Nyland
 - Medlemsbrev 1-2019

13.11.2019 kl. 23:32

Bästa Seniorer!

Året som börjat blir ett verkligt ”valår” med riksdagsval, EU-val och eventuellt också landskapsval. Nu gäller det att samla våra krafter och se till att valdeltagandet blir maximalt. Vi bör bibehålla och helst öka den representation vi har i riksdagen och i EU för att SFP:s röst och därmed vår röst skall höras i de högsta beslutande politiska organen. Åren i opposition har visat att SFP behövs i regeringen för att svenska språkets ställning inte ytterligare skall försvagas i vårt land. I EU behövs vår röst bland de övriga liberala partierna som motvikt till populismens allt starkare fästen. 

Riksdagsvalet den 14 april

SFP:s riksdagsvalsprogram, ”Mera tillsammans - Yhdessä enemmän”, finns att läsa på SFP:s hemsida. I det har seniorerna denna gång fått ett eget avsnitt med rubriken ”Seniorvänligt samhälle” som omfattar 12 punkter. Ett annat avsnitt som berör oss nära finns under rubriken ”Vården skall finnas nära människan.” Det är positivt att vi seniorer nu beaktas som en egen grupp i programmet. Nylandsseniorernas styrelse diskuterade utkastet till valprogrammet på sitt möte i oktober och listade då de seniorfrågor vi önskade att skulle tas upp. Våra synpunkter togs väl emot och fick sedan också plats i programmet.

Kandidatnomineringen för riksdagsvalet är i full gång, men det finns ännu plats på listan. De nomineringsansvariga i Helsingfors och Nylands kretsarna vill gärna se fler seniorer bland kandidaterna. Något för dig att tänka på?

EU-valet den 26 maj

EU-valet kommer tätt inpå riksdagsvalet och man har uttalat farhågor för att ”valtröttheten” skall visa sig när det blir så dags. Den skall vi i så fall verkligen övervinna. SFP behöver absolut en plats - helst två - i parlamentet i Bryssel. Med de högerpopulistiska partierna på frammarsch i hela Europa, ”brexit” i en snar framtid, flyktingkrisen och mycket mer behöver vi vår ledamot i EU för att försvara de värderingar och ärenden som ligger SFP närmast hjärtat.

SFP skall nominera 21 kandidater. Också här är kandidatnomineringen i full gång. Sex kandidater är nominerade så också på den listan finns det plats. 

Landskapsvalet 

Landskapsvalet som utlystes till oktober senaste år sköts ju fram på obestämd tid. I dag är det oklart huruvida landskaps- och vårdreformen överhuvudtaget hinner slutbehandlas under denna riksdagsperiod. Vi måste i varje fall vara beredda på att ett eventuellt landskapsval inom detta år?! 

Fartfylld början på det nya året 

Snöhinder

Det nya året har fått en fartfylld början på gott och ont för oss seniorer. Dagarna börjar bli ljusare efter den grå, regniga hösten. Solen tittar fram då och då. Snön som äntligen kom lyser också upp naturen. Men, men... när snön äntligen började falla kom det mycket på en gång och mera skall det bli. För många äldre har snömassorna, halka samt dåligt plogade gator och vägar inneburit att de inte kunnat röra sig ute. Åtminstone i huvudstaden är det svårt att kliva över snödrivorna som plogats upp vid korsningar och gatuövergångar och omöjligt att ta sig fram med rollator på många håll. Och igen en gång räcker inte resurserna till att säkra tryggheten för invånarna!

Äldreomsorg visade sig vara vanvård av äldre 

På gott och ont kan väl också kallas den diskussion som blossat upp då missförhållanden inom äldreomsorgen slutligen blev föremål för mediernas intresse. Det blev därmed också en megafråga för politikerna. ”Omsorgen” på många vårdenheter visade sig i stället vara vanvård. I en intervju i Helsingin Sanomat med en föreståndare för ett privat vårdhem förutsattes den underbemannade personalen spara genom att dra in på städning, mat och personlig hygien för de boende med undernäring, fallolyckor, misstag i läkemedelsutdelning mm som följd. De företag som erbjuder service åt äldre blir nu föremål för kritisk granskning och det är bra. Svårt är det däremot att fatta att många försvarslösa äldre kanske i åratal blivit utsatta för vanvård utan att problemen tidigare lyfts fram i ljuset. Vi måste se till att diskussionen om de äldres välbefinnande och missförhållanden både i anstaltsvården och hemvården inte tar slut när riksdagsvalet har varit utan att den leder till verkliga förbättringar och kontinuerlig bevakning. 

Allmänna möten inför vårens val

Under våren kommer vi att ordna allmänna möten runt om i regionen till vilka vi inbjuder lokala riksdagskandidater och senare EU-kandidater. Till dessa bjuder vi in våra medlemmar och också andra intresserade. Därom mera i följande medlemsbrev som sänds efter årsmötet.

 

Med en varm hälsning
Gunvor Brettschneider
Ordförande

--

 

Årsmöte

Medlemmarna i Svenska Seniorer i Nyland rf kallas till stadgeenligt årsmöte onsdagen den 13. februari kl 14.00. Plats: Partikansliet, Simonsgatan 8, VI vån. På föredragningslistan: bokslut och årsberättelse för år 2018 samt verksamhetsgranskarens utlåtande, verksamhetsplan och budget för år 2019, val av ordförande för styrelsen samt 8-12 styrelsemedlemmar och 4 ersättare, val av ombud till Förbundet Svenska Seniorers i Finland årsmöte, val av ombud till kretsmötena i Helsingfors och Nyland samt förslag till ombud till SFP:s partidag år 2019.

Mötet inleds kl 14 med en presentation av partisekreterare Fredrik Guseff: Så vinner vi valet.

Detta tillfälle är öppet för allmänheten. Inbjud gärna dina vänner och bekanta!

De stadgeenliga förhandlingarna inleds ca kl 14.45.

Välkommen!