Svenska Seniorer i Nyland - Medlemsbrev 3-2019

13.11.2019 kl. 23:34

Bästa medlem!

Mycket har hänt sedan du fick det förra medlemsbrevet i mars. Då var riksdagsvalet och EU-valet aktuella. Regeringen hade just avgått och de uppdagade missförhållandena inom äldreomsorgen diskuterades i medierna. Nu har vi en ny regering med två SFP-ministrar och ett nytt regeringsprogram – ett program där de äldres situation och svenska språkets ställning beaktats i positiv anda. Sedan återstår att se i vilken omfattning och med vilken tidsmarginal regeringen kommer att förverkliga skrivningarna i regeringsprogrammet.

Några plock ur regeringsprogrammet som berör den äldre befolkningen:

Äldreanpassningen främjas

De äldre ska inte bara vara föremål för tjänster utan också en resurs i samhället. Detta ska uppnås genom att

•    ett förvaltningsövergripande åldersprogram utarbetas

•    förebyggandet av minnessjukdomar ska lyftas fram bland de övriga folksjukdomarna

•    en tjänst som ombudsman för äldreomsorgen samt en byrå för ombudsmannen inrättas

•    livsstilshandledning, rådgivning och stöd ska utvecklas

•    riktade välbefinnandekontroller ska genomföras och servicehandledningen utvecklas  

Tryggad försörjning och minskad fattigdom för äldre

Regeringen

•    använder 183 miljoner euro till att höja de lägsta pensionerna med ett nettobelopp på cirka 50 euro/mån. Förhöjningen gäller månadspensioner på upp till cirka 1000 euro

•    inleder en utredning på trepartsbasis om möjligheterna att inom arbetspensionssystemet förbättra ställningen för dem som har de lägsta pensionerna

•    möjligheten att höja arbetspensioner på under 1400 euro med ett nettobelopp på 100 euro utan att arbetspensionsavgifterna höjs utreds.

Tjänsterna förbättras

•    kvaliteten och effektiviteten ökas inom äldreomsorgen

•    en bindande minimidimensionering (0,7) för omsorgspersonalen i enheter med 

•    heldygnsomsorg ska slås fast

•    resurserna för och kvaliteten i hemvården ska stärkas

•    närståendevården ska utvecklas

•    egenkontrollen och den lokala och nationella tillsynen effektiveras

•    tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna ska tryggas i tjänster för äldre

I regeringsprogrammet finns också inskrivet att tillgången till tjänster på basnivå i framtidens social- och hälsocentraler förbättras så att var och en i rätt tid har tillgång till högklassig primärvård och socialservice.

Regeringsprogrammet innehåller också flera skrivningar om svenska språkets ställning såsom

•    vardera nationalspråken skall igen bli obligatoriska i studentskrivningarna

•    nationalspråksstrategin skall uppdateras

•    Folktingets anslag som minskades av föregående regering föreslås ökas med 200 000 euro

Partidagen i Vasa i juni 

Till partidagen hade såsom under tidigare år inlämnats många motioner. Svenska Seniorer i Nyland hade inlämnat tre motioner. Partidagen omfattade i huvudsak förslagen i motionerna. Motionerna hade inlämnats förrän regeringsprogrammet offentliggjordes men alla tre visade sig vara verkligt aktuella. De frågor som togs upp i motionerna återfinns också i regeringsprogrammet (se ovan) 

1.    SFP:s Seniorer har i ett flertal år framhållit behovet av en äldreombudsman. Till årets partidag inlämnade Nylandsseniorerna en motion om ”Tillsättandet av en äldreombudsman på riksnivå och beaktandet av behovet av äldreombudsmän i en framtida social- och hälsovårdsreform.” 

2.    I en motion om hälsoundersökning för seniorer efterlyste vi seniorrådgivningstjänster i kommunerna för att stödja de äldres funktionsförmåga, hälsa och självständiga boende med särskild vikt på hälsogranskning för tiden efter pensioneringen.

3.    I en tredje motion tog vi upp finlandssvenskarnas grundlagsenliga rätt till sjukvård på sitt modersmål.   

En motion som inlämnats av en SFP-medlem i Esbo om ”Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner” fick också ett positivt mottagande av partidagen. Partidagen beslöt utgående från yrkandena i motionen att SFP skall arbeta för att 1) garantipensionen höjs för att hjälpa de minst bemedlade pensionärerna, 2) indexfrysningen av folkpensionen slopas, 3) möjligheten till ett särkilt levnadskostnadsindex för pensionärer som bättre följer kostnadsstegringen utreds. I regeringsprogrammet riktas också fokus på de lägsta pensionerna och en höjning av dem utlovas. 

Nu gäller det för oss att följa upp både skrivningarna i regeringsprogrammet och partidagens beslut särskilt i de frågor som gäller de äldre!

 

Och till slut

Ju fler vi är desto bättre kan vi påverka både på riksnivå och på lokal nivå !  Vi bifogar Seniorernas nya broschyr för information och för att användas till att värva nya medlemmar till vår förening.

En del medlemsavgifter har tyvärr blivit obetalda. Vi ber dig, som får en räkning med detta brev, vänligen betala medlemsavgiften för innevarande år.

Med önskan om en skön höst 

Gunvor Brettschneider
Ordförande

--

Möte i Karis

SSN inbjuder till möte
onsdagen den 23 oktober kl 18.00

Plats: Servicehuset i Karis, Felix Froms gata 6.

Tema: "Kulturen i Focus? Eller?" Vad tycker du? Kom med och diskutera!  Medverkande: 

Stefan Mutanen, ordförande för Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar 

Anders Walls, ordförande för Stadsstyrelsen och Byggnadskommittén i Raseborg 

Simson Store, stadsarkitekt i Raseborg 

För underhållningen står Toni Vuorinen, känd Karismusiker

Vi bjuder på kaffe med Ninas jordgubbstårta.

 

 

--

Möte i Helsingfors

SSN inbjuder till möte 
onsdagen den 13 november kl 12.30

Plats: Partikansliet, Simonsgatan 8, VI vån.

Marcus Rantala, medlem i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen, ger en överblick över aktuella frågor  i Helsingforspolitiken. Kom med - fråga, diskutera! Tag gärna med en gäst - också icke-medlemmar är hjärtligt välkomna! Vi bjuder på lätt lunch.