Svenska Seniorer i Nyland
 - Medlemsbrev 1-2020

28.05.2020 kl. 18:25

Bästa medlem!

Det är tyvärr länge sedan du fått en hälsning från Nylandseniorerna, vilket har sin förklaring i att verksamheten på samma sätt som inom andra organisationer ligger nere på grund av det undantagstillstånd vi lever i sedan veckor tillbaka.  En del av den planerade verksamheten kunde ändå förverkligas förrän restriktionerna infördes och  vi hoppas att inom en inte alltför avlägsen framtid kunna återuppta arbetet för och med seniorerna.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 20.2 i Svenska Bildningsförbundets utrymmen på Simonsgatan 8 i närvaro av 30 medlemmar. Före det egentliga årsmötet hörde vi minister Thomas Blomqvists anförande Aktuellt från regeringen och det nordiska samarbetet. Han kommenterade den turbulenta hösten inom riksdag och regering och belyste aktuella frågeställningar i sitt arbete som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Diskussionen som följde efter anförandet blev livlig med många frågor och kommentarer av de närvarande och klara, uttömmande svar av ministern. Frågan om inrättandet av en äldreombudsmannabyrå, som Svenska Seniorer i flera år arbetat för, kom också upp. Enligt Thomas Blomqvist har beredningen inletts, lagförslaget skall komma till riksdagen inkommande höst och verksamheten påbörjas år 2021.  

Årsmötesförhandlingarna:  

Till ordförande för föreningen omvaldes Gunvor Brettschneider. I styrelsen kvarstår för år 2020 de ordinarie medlemmarna Päivikki Ahonen, Gustav Båsk, Gunnel Laukas, Ulla-Stina Palomaa, Brita Pawli och Anhild Träskman. Ossian Enkvist hade meddelat att han önskar avgå. Ersättaren Eja Björkqvist valdes till ordinarie styrelsemedlem för det år som återstår av Ossian Enkvists mandattid, dvs för år 2020. Ulla Bäck, Isa Forsbäck och Marita Lassenius, som var i tur att avgå, omvaldes.  Ersättarna Hilkka Aura och Kerstin Ilander kvarstår för år 2020 medan ersättaren Sven-Olof Öhman meddelat att han önskar avgå. Till nya ersättare för mandatperioden 2020-2021 valdes Monica Björkman och Ann-Kristin Westling. 

Verksamhetsberättelsen för år 2019 och verksamhetsplanen för år 2020 godkändes. På grund av problem med kopiering och postning bifogas inte dessa handlingar denna gång men du kan läsa dem på adressen: www.svenskaseniorer.fi/nyland

På det konstituerande styrelsemötet den 9.3 valdes Eja Björkqvist till viceordförande. Brita Pawli omvaldes till sekreterare och Gustav Båsk till kassör.

Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften 15 euro oförändrad. Vi ber dig betala medlemsavgiften enligt den bifogade räkningen.

Motioner till partidagen

SFP:s partidag som var planerad att hållas i Vanda den 15-17.5 har skjutits fram till den 26-27.9. Hörde mig just för med partisekreteraren Fredrik Guseff som konstaterade att också den senarelagda tidpunkten är osäker.  Om restriktionerna vad gäller större sammankomster fortfarande är i kraft blir det ytterligare uppskov. 

Svenska Seniorer i Nyland har inlämnat
tre motioner till partidagen:     

1) Hushållsavdraget bör utvecklas inte avvecklas. Maximiavdraget för hushållsavdraget sänktes av den föregående regeringen från 2500 euro till 2250 euro, samtidigt som ersättningen för arbetskostnaderna sänktes från 50 procent till 40 procent. I motionen föreslår Nylandsseniorerna bl. a. att totalsumman för hushållsavdraget och ersättningsprocenten höjs. 

2) Digitalisering leder till marginalisering Som exempel på hur digitaliseringen exkluderar en stor del av befolkningen, särskilt de äldre, nämner vi Skattemyndigheternas och Befolkningsregistercentralens kampanj för att få medborgarna att övergå till digitaliserad kommunikation. Motionen utmynnar i ett konstaterande att digitaliseringen är en del av utvecklingen i samhället, men den får inte leda till att stora grupper av befolkningen känner sig vilsna och otrygga utan jämlik möjlighet till delaktighet och möjlighet att tillgodogöra sig samhällets service. Vi föreslår bl. a. att SFP arbetar för avhjälpa de negativa följderna av digitaliseringen som leder till marginalisering och utanförskap. 

3) Minnessjuka i arbetsför ålder I runt tal 7000 finländare i arbetsför ålder  (30-65 år) lider av en framskridande demens, ofta pannlobsdemens. Denna typ av demens upptäcks ofta i ett sent skede. Det finns inte någon särskilt för denna grupp anpassad vårdform. I motionen föreslår vi att SFP aktivt arbetar för att utveckla specialvård av svenskspråkiga dementa i arbetsför ålder och att det ordnas särskilt boende för dem.

Du kan bekanta dig med motionerna i sin helhet och de förslag de utmynnar i på Nylandsseniorernas hemsida.

Notiser

Allmänt möte i Helsingfors: Den 22.1 inbjöd Nylandsseniorerna till allmänt möte på Simonsgatan 8. Gäst var riksdagsledamot, gruppordförande Anders Adlercreutz som höll ett mycket informativt anförande om Aktuellt i riksdag och regering. Efter anförandet följde en livlig diskussion med många frågor och kommentarer av de ca 30 närvarande. 

Kommunparlamentet 2020: den 28.2-1.3 ordnade SFP-kretsarna i Helsingfors och Nyland en kryssning till Stockholm. Bland de 173 deltagarna fanns också ett stort antal av föreningens medlemmar, bl. a. 8 styrelsemedlemmar. Utöver de aktuella politiska ämnen som dryftades hade SFP:s tre förbund tillfälle att ordna ett eget program under en halv timme. Nylandsseniorerna hade som "programpunkt" inviterat Pirkko Mannola som intervjuades om sitt liv som senior av tankesmedjan Agendas verksamhetsledare Ted Urho. Pirkko Mannola avslutade med att sjunga  "...ska nya röster sjunga" av Mikael Wiehe - en perfekt avslutning med tanke på alla de "nya rösterna" bland åhörarna! Seniorernas halvtimme blev en fullträff!

Tankesmedjan Agenda publicerade den 6.2 en rapport med titeln Att åldras på 2020-talet: Social delaktighet som grund för ett gott åldrande sammanställd av Anna.K. Forsman & Johanna Nordmyr. Rapporten belyser olika perspektiv på åldrande och hälsa. Avsikten enligt författarna är "att tydliggöra vikten av att beakta mångfalden i denna åldersgrupp som tenderar att förbises." Rapporten beskriver vidare "den sociala delaktighetens betydelse för äldres välmående, samtidigt som olika former av utanförskap och ålderism presenteras och problematiseras utifrån både individ-och samhälllsperspektiv." Rapporten finns tillgänglig i tryckt format på Tankesmedjan Agenda och på internet www.agenda.fi.

Raseborgs sjukhus: HUS-styrelsen beslöt den 6.4 att ändra samjouren vid Raseborgs sjukhus till en allmänmedicinsk och akutmedicinsk jour från och med den 1.10. Operationsverksamheten upphörde omedelbart. Både SFP:s politiker och invånarna i Västra Nyland har protesterat mot beslutet i skarpa ordalag och påtalat att det är förnuftsvidrigt att mitt under coronapandemin och med den stora social-och hälsovårdsreformen på hälft göra långtgående ingrepp på sjukhusservicen i Västra Nyland. 


Sedan den ovannämnda rapporten om Att åldras på 2020-talet publicerades har livssituationen för de äldre i vårt land radikalt förändrats. Samhällsaktiviteter vars mål är att värna om de äldres fysiska och psykiska hälsa har lagts ner och +70-åringar uppmanas att undvika närkontakter och att röra sig utanför hemmet. I den gruppen finns det många, särskilt de ensamboende, som upplever frånvaron av den sociala delaktighet vilken i rapporten framhålls som grunden för de äldres psykiska hälsa och välbefinnande, mycket tungt. Som SFP-ordföranden Anna-Maja Henriksson skriver i ett uttalande behöver de över 70-åringar, som uppmanats isolera sig, på sikt någon form av sociala kontakter. Det är viktigt att minska smittospridningen och skydda våra äldre, säger hon, men vi måste också tänka på det mentala välmåendet och vikten av att träffa sina nära och kära.

Detta är en tid som kräver framtidstro och tålamod  av oss alla. Kanske just du kan göra något för en ensam senior genom att slå en signal, skicka ett kort eller ett brev eller föreslå en promenad eller en picknick om vädret tillåter och förstås med iakttagande av tillräckligt avstånd.

Inom Nylandsseniorerna ser vi fram emot att igen inbjuda till möten där vi kan diskutera aktuella frågor med våra politiker och att börja planera för kommunalvalet år 2021.

 

Med önskan om en skön sommar trots allt!

Gunvor Brettschneider
Ordförande