Svenska Seniorer i Nyland - Medlemsbrev 2-2022

29.01.2023 kl. 17:40
2.3.2022

BÄSTA MEDLEM
Coranapandemin kom in i en accelerationsfas i början av året, men trots detta kunde välfärdsområdesvalet
genomföras utan förseningar. Den egentliga valdagen var 23.1.2022. Valdeltagandet blev som befarat lågt. Detta berodde inte enbart på valets komplicerade namn, men kanske främsta på att många inte kom underfund med vad valet handlade om. Det är emellertid fråga om en viktig sak. Hur skall social- och hälsovården organiseras i de nya områdena och hur skall räddningsväsendet eventuellt omorganiseras i de nya områdena? Områdenas nya fullmäktige utser en styrelse. Fullmäktige och styrelsen fattar sedan beslut om välfärdsområdets struktur och verksamhet. Visserligen har staten ett finger med i spelet, då staten skall finansiera verksamheten. Vi återkommer till valet under föl‐jande rubrik.


VÄLFÖRDSOMRÅDESVALET
Man kan bedöma att det första välfärdsområdesvalet var en framgång för SFP. Det nationella valresultat 4,9% av rösterna i välfärdsområdesvalet gav 77 mandat. Det betyder att resultatet från kommunalvalet sommaren 2021 överträffades rejält, då det resultatet skulle ha motsvarat 70 mandat i välfärdsområdesvalet. Resultatet skulle dessutom ha varit 0,3 procentenhet högre om Helsingfors skulle ha varit med i valet. SFP blev största parti i Östra Nyland, där man fick 20 invalda i fullmäktige och tredje största parti i Västra Nyland, där man fick 12 invalda. I Vanda-Kervo fick SFP två invalda.
Bland SFP:s kandidater i Västra Nyland fanns 16 med‐lemmar eller understödande medlemmar i SSN, varav 5 blev invalda. I Östra Nyland var 9 medlemmar eller understödande medlemmar uppställda varav 4 blev invalda och slutligen kandiderade två föreningsmedlemmar i Vanda-Kervo av vilka den ena blev invald.
Fullmäktige i de olika välfärdsområdena har redan organiserat sig då man fördelat ordförande- och vice‐
ordförandeposterna mellan partierna i både fullmäktige och styrelsen. Efter detta kan både fullmäktige och styrelsen ta sig an frågor relaterade till personal, patientdatasystem och nätet av hälsovårdscentraler. Vi har i föreningens styrelse även funderat på vårdpersonalens välbefinnande och arbetsmotivation. Dessa frågor är viktiga på en arbetsplats, men kanske man i ett fullmäktige inte i första skedet berör dessa. Vi har även kommit till att egenläkarsystemet borde få ett lyft och för att få detta att fungera, behöver man en ny reform, eller egentligen en ny lag, som definierar läkarnas anställningsförhållande och fördelning av arbetstid och -upp‐
gifter. Detta skall vi motionera om.


ÅRSMÖTET
Medlemmarna i Svenska Seniorer i Nyland (SSN) kallas till årsmöte onsdagen 16.3.2022 kl. 11. Årsmötet hålls på SFP:s mötesvåning i anslutning till kansliet på Georgsgatan 27 i Helsingfors. Till mötesvåningen kommer man bäst genom att ta Mercatorgränden vid Georgsgatan 27 mot Tuppens torg och gå in genom sidodörren, där även Luckan finns. Ta hissen invid dörren upp till 6:e våningen. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Mötet inleds med en genomgång av det säkerhetspolitiska läget med inledning av vår gäst Docent (Försvarshögskolan) Stefan Forss, forskare och debattör i främst försvars- och säkerhetsfrågor. Tema: Ukraina. Hur mycket är Rysslands utrikespolitik Putins? Finland och NATO. Årsmötets föredragningslista bifogas.

VERKSAMHETSPLAN OCH NOTISER
Nya medlemmar
Föreningen har fått en del nya medlemmar under senaste verksamhetsår, men det är alltid välkommet om medlemmarna aktiverar sig och skaffar nya medlemmar. Uppgifter om medlemsansökan finns på Förbundets hemsida https://svenskaseniorer.fi/medlem/
Medlemsavgiften
Räkning för medlemsavgiften år 2022 bifogas. Med‐
lemsavgiftens storlek fastslås på årsmötet och styrelsens
förslag till årsmötet är att medlemsavgiften förbli oförändrad, dvs 15 euro. Av praktiska själ bifogas räkningen redan nu utgående från att årsmötet godkänner styrelsens förslag.
Äldreombudsmannen
SSN har länge arbetat för inrättandet av en äldreom‐
budsmannatjänst. Detta ledde till resultat under
senaste år. Lagen om en ombudsman för äldreomsorgen godkändes av riksdagen i augusti 2021 och i december utsågs pol. dr. Päivi Topo till äldreombudsman för perioden 15.01.2022 – 14.01.2027. Vid utnämningen fungerade hon som direktör för Äldreinstitutets stiftelse. I äldreombuds-mannens tjänstebeskrivning står det:
Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende
myndighet som har till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter. Äldreombudsmannen bevakar och bedömer hur de äldres ställning och rättigheter tillgodoses, bevakar lagstiftningen och beslutsfattandet och bedömer deras konsekvenser för de äldre.

Partidagen år 2022
SFP:s partidag år 2022 hålls 21 – 22.5 på Åbo mässcentrum. Ombuden har möjlighet till deltagande på distans. SSN har lämnat in två motioner till partidagen.
Dessa är Komplettera vårdreformen med ett fastläkarsystem
och Rehabilitering av äldre.
Ur verksamhetsplanen för år 2022
En viktig bevakningsfråga under året är välfärdsområdenas organisation. Vi vill ha vård på svenska och vi arbetar för att egenläkarsystemet utvecklas samt att kontinuerliga hälso-kontroller för seniorer tas i bruk. En förbyggande vård spar i längden på resurserna.
Styrelsen följer med hur seniorernas livssituation och väl-mående beaktas då coronapandemin avklingar och kommer vid behov att kontakta politiska beslutsfattare och myn-digheter för att förmedla sina erfarenheter och insikter om hur pandemin påverkat seniorernas vardag och behov av stöd och omsorg.
Föreningen har i många kommuner ett aktivt samarbete med Pensionärsförbundets lokalavdelningar, men föreningen bör återuppliva samarbetet med Pensionärsförbundets styrelse under verksamhetsåret. SSN:s representanter deltar såsom tidigare i styrelse- och utskottsarbetet i SFP-kretsarna i Helsingfors och Nyland.


TILL SLUT
Vi kan ännu en gång konstatera att föregående verksam-hetsår varit annorlunda. Avsaknaden av umgänge och aktiviteter har tärt på oss, men nu då samhället öppnat sig igen bör vi komma i gång med våra aktiviteter, om inte… Jag blev i denna stund påmind om att nya vanor har smugit sig in i samhället. Vi har blivit vana vid att sköta möten och arbetsuppgifter per distans. Vi har fått nya arbets- och umgängesvanor, men trots detta kommer säkert de fysiska mötena att aktiveras. Coronan blir vi inte helt av med. Vi bör vänja oss med att leva med den.
De västliga vindarna för med sig slask och börjar ge en
förvarning om att våren inte är långt borta. Med önskan om en skön vårvinter och välbefinnande samt förhoppning om en tidig vår.


Björn Fant
Ordförande