Stadgar för Svenska Seniorer i Nyland rf

§ 1
NAMN OCH HEMORT
Föreningens namn är Svenska Seniorer i Nyland rf
Föreningens språk är svenska och dess hemort är Helsingfors
Föreningen är medlemsförening inom Förbundet Svenska Seniorer i Finland r.f (SSF).
SSF är en förbundsförening för seniorer inom Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (SFP)

§ 2
SYFTE
Föreningens syfte är att som regional förening inom SSF tillvarata den svenskspråkiga äldre befolkningens erfarenhet och resurser i Nyland till gagn för deras medborgerliga rättigheter och modersmål samt att samla äldre svenskspråkiga hela regionen för att bevaka deras intressen i politiska, sociala, kulturella och ekonomiska livet samt att förmedla till politiska beslutsfattare frågor som rör denna befolkningsgrupps rättigheter och behov. Föreningen ställer sig i sin politiska verksamhet på SFP:s grund.   

§ 3
VERKSAMHETSFORMER
Föreningen fullföljer sina syften genom att

 1. delta som politisk organisation i det statliga och kommunala livet
 2. bedriva medborgerlig och politisk upplysningsverksamhet genom informationstillfällen, kurser och annan jämförbar verksamhet samt genom att föreslå kandidater i senioråldern vid kommunala och öviga val
 3. anordna informationsmöten och diskussioner för att öka medlemmarnas och allmänhetens intresse för och kunskap om samhället och dess funktioner samt öka deras insikter i kommunala, sociala, kulturella och ekonomiska frågor av politiskt intresse, särskilt äldrepolitiska frågor.

§ 4
MEDLEMSKAP OC MEDLEMSAVGIFT
Till ordinarie medlem i föreningen kan på ansökan antas envar som antar föreningens syften och som är finländsk medborgare eller sådan som har sin hemort i Finland, som fyllt 55 år och som inte tillhör något annat politiskt parti än SFP och som på grund av gällande lag och förordning är oförhindrad att tillhöra en politisk sammanslutning.
Ordinarie medlem är skyldig att betala anslutningsavgift och årlig medlemsavgift till föreningen.
Ordinarie medlem kan ansluta sig till föreningen som ständig medlem och betala en av årsmötet fastställd engångsavgift i stället för en årlig medlemsavgift.
Föreningen kan anta stödjande medlemmar, som har närvaro-och yttranderätt på föreningens möten. Stödjande medlemmar betalar anslutnings- och medlemsavgift som årsmötet bestämmer Dylik medlem kan vara under 55 år gammal.  

§ 5 
UTTRÄDE OCH UTESLUTYNING AV MEDEM
Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligt anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möt anmäla om utträde för anteckning i protokollet.
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift på två på varandra följande år.  Föreningens styrelse kan utesluta medlem som handlar i strid med partiets intressen eller om han genom sitt beteende har skadat föreningen.

§ 6
STYRELSE SAMT TIDEN FÖR VAL AV DEN
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en vid årsmötet för ett verksamhetsår vald ordförande och 8-12 medlemmar/ledamöter och 4 ersättare.  Styrelsens mandattid är två år. Av styrelsens ledamöter avgår årligen hälften, första gången efter lottning och därefter i tur.

§ 7
ORGANISERING AV STYRELSENS ARBETE
Viceordförande utses inom styrelsen, sekreterare och kassör inom eller utom styrelsen vid det första styrelsesammanträdet efter varje årsmöte.
Styrelsen har rätt att inom sig eller utom sig utse andra nödvändiga funktionärer samt tillsätta utskott och kommittéer.
Styrelsens möten sammankallas och förhandlingarna leds av ordföranden eller vid förhinder av denna av viceordföranden. Är inte heller viceordföranden närvarande väljer styrelsen en tillfällig mötesordförande.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna förutom ordföranden eller viceordföranden för mötet är närvarande.  Beslut fattas med enkel röstövervikt förutom personval, då valet avgörs genom lottdragning.
Föreningens räkenskaper och verksamhet granskas av vid årsmötet vald verksamhetsgranskare eller ersättare.
§ 8
STYRELSENS UPPGIFTER
På styrelsen ankommer

 1. att verka för svenskspråkiga äldre personers anslutning till föreningen,
 2. att stimulera medlemmarna att vara politiskt aktiva i samhälls- och kulturfrågor,
 3. att ta politiskt initiativ i frågor som gäller den äldre befolkningens samhälleliga behov och livsvillkor,
 4. att organisera medlemmarnas aktiva deltagande i valförberedelser,
 5. att för SSF rapportera om kandidater avsedda att beaktas vid nomineringen av SFP:s kandidater i riksdagsval,
 6. att upprätthålla kontakt och samarbeta med olika svenska fullmäktigegrupper inom föreningens verksamhetsområde,
 7. att medverka i den verksamhet, som anordnas av SFP, upprätthålla kontakt med partiets styrelse, kretsorganisation i den egna regionen och regionala kommunorganisationer,
 8. att även i övrigt verka för livaktigheten inom föreningen och organisera dess verksamhet,
 9. att ansvara för skötseln av föreningens ekonomi, 
 10. att till föreningens årsmöte avge berättelse samt till SSF rapportera om föregående verksamhetsår och
 11. att föra förteckning över föreningens medlemmar samt meddela alla förändringar till SSF
 12. att till SSF:s förbundsstyrelse rapportera om vidtagna åtgärder

§ 9
SÄTTET OCH TIDEN FÖR KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTEN
Föreningens medlemmar sammanträder på kallelse av styrelsen till årsmöte, som bör äga rum senast före utgången av februari månad.  Kallelse bör per post eller genom meddelande i någon av regionen spridd svensk tidning delges föreningens medlemmar senast sju (7) dagar före den för mötet utsatta dagen.
Medlemmarna kan delta i föreningsmötet genom datakommunikation eller genom tekniskt hjälpmedel under pågående möte.  Medlemmarnas deltagande bör verifieras genom skriftlig identifiering.
Möjlighet till deltagande utan fysisk närvaro på föreningsmötet bör nämnas i kallelsen. Om medlemmarna är enhälliga, får de fatta beslut i frågor som skall avgöras vid föreningsmötet utan att komma till ett formellt möte.  Beslutet skall fattas skriftligen, dateras och undertecknas av samtliga föreningsmedlemmar.  

§ 10
ÅRSMÖTET
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
 6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsens och andra ansvarsskyldiga
 7. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs 
 8. Förslag framställda av styrelsen
 9. Förslag framställda av medlemmar och inlämnade till styrelsen senast sju (7) dagar före mötet
 10. Val av ordförande för styrelsen
 11. Val av 8-12 styrelseledamöter samt 4 ersättare
 12. Val av minst en (1) , högst två (2) verksamhetsgranskare samt minst en och högst två ersättare för dessa
 13. Övriga eventuella val
 14. Val av ombud till SSF:s årsmöte
 15. Val av ombud till Svenska Folkpartiets f.f:s och Nylands r.f.: kretsmöte samt vid behov val av ombud till SFP:s nyländska kommunorganisationer och eventuella andra föreningar
 16. Förslag till ombud till SFP:s partidag att inlämnas till SSF
 17. Övriga frågor som årsmötet beslutat att uppta till behandling, dock inte frågor om ändring av stadgarna eller andra i föreningslagens 23 § 1 moment nämnda ärenden.

Som föreningens beslut vid årsmötet och vid övriga föreningsmöten  gäller

 1. Den mening som fått mer än hälften av rösterna,
 2. Vid lika röstetal den mening som mötets ordförande meddelar att han omfattar, vid val avgörs utgången genom lottdragning.

Årsmötets program bör om möjligt utöver förhandlingarna uppta information eller diskussion. 

§ 11
EXTRA MÖTE
Föreningens medlemmar sammankallas, om styrelsen finner det nödvändigt eller om minst 1/10 av medlemmarna för uppgivet ändamål därom skriftligen anhåller hos styrelsen, till extra möte.  Kallelse till sådant möte sker på samma sätt som i § 9 är stadgat om kallelse til årsmöte.

§ 12
UPPSÄTTANDET AV PROTOKOLL
Vid föreningens möten förs protokoll över besluten. Protokollet undertecknas av ordföranden och justeras av två personer valda av mötet. Protokollen kan även justeras vid mötet.

§ 13
FÖRENINGENS RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 14
TECKNANDET AV FÖRENIGNENS NAMN
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande. Föreningens namn kan även tecknas av viceordföranden, sekreteraren och kassören två tillsammans.  Styrelsen kan även bevilja annan person rätt att teckna föreningens namn.

§ 15
STADEGEÄNDRINGAR
Förslag om ändring av dessa stadgar behandlas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum och bör för att godkännas till sitt innehåll oförändrat vid båda mötena anas med enkel röstövervikt.
Beslut om stadgeändring, som redan vid första mötet fattats med minst fem sjättedelar av de avgivna rösterna är dock giltigt utan ny behandling.


§ 16
UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Förslag om upplösning av föreningen bör fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Beslut om upplösning bör för att bli giltigt fattas med minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna vid vardera mötet.  I möteskallelsen skall ämnas om upplösning av föreningen.

§ 17
FÖRENINGENS TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNING
Fattar föreningen beslut om att upplösa sig bör den även besluta om dispositionen av sina återstående tillgångar för ändamål i paragrafen två liksom sista mötet beslutar

Godkänt av Patent - och registerstyrelsen och registrerats 14.5.2014

Registernummer 212.650