Svenska Seniorer i Nyland rf: Årsberättelse 2015

27.03.2016 kl. 19:34
Verksamhetsåret 2015 präglades av arbetet för riksdagsvalet i april 2015. Föreningens medlemmar i de olika regionerna tog aktivt del i kampanjarbetet genom att ordna egna kampanjtillfällen eller i samarbete med andra SFP-organ.

Föreningen arbetar ännu på att dra upp riktlinjer för sitt arbete seniorerna till fromma. Ett centralt mål är att öka antalet medlemmar för att få större tyngd åt sina politiska ställningstaganden. Partiets nya ställning som oppositionsparti efter att i 38 år fungerat som regeringsparti återspeglades också i föreningens verksamhet.

Styrelse och representation
Styrelsen

Styrelsen har bestått av: Gunvor Brettschneider, ordförande, Thea Kusénius, viceordförande, Eeva Hæggström, sekreterare och Gustav Båsk, kassör. Övriga styrelsemedlemmar har varit Tom Biaudet, Ulla Bäck, Isa Forsbäck, Marita Lassenius, Gunnel Laukas, Ulla-Stina Palomaa, Ingmar Ström och Anhild Träskman. Ersättare har varit Ossian Enkvist, Brita Pawli, Madeleine Wessman och Ulla-Stina Westman. Carita Haga har fungerat som verksamhetsgranskare med Ulla Fellman och Fredrik Lemberg som ersättare. Styrelsen har sammanträtt åtta (8) gånger. Fem arbetsgrupper har varit ansvariga för verksamheten på lokalnivå i Nyland inklusive Helsingfors.

Representation
Gunvor Brettschneider är viceordförande i Förbundet Svenska Seniorer i Finland och ersättare i partifullmäktige, Anhild Träskman var sekreterare t o m hösten 2015, Marita Lassenius, Fredrik Lemberg och Brita Pawli har varit styrelsemedlemmar. Fredrik Lemberg avgick från styrelsen hösten 2015 på grund av flyttning till annan ort. Eeva Hæggström och Ralf Skåtar representerade föreningen på SFP:s partidag i Pedersöre den 5-6.6. Ingmar Ström och Anhild Träskman representerade föreningen på Helsingforskretsens kretsmöte och Gustav Båsk på Nylands. Fredrik Lemberg var Seniorernas representant i SFP:s fullmäktigegrupp t o m hösten 2015 och Ossian Enkvist i kretsstyrelsen i Helsingfors.

Medlemmar 
Antalet medlemmar var 184, varav 19 är ständiga medlemmar. Under verksamhetsåret har fem medlemsbrev utsänts.

Verksamhet
I riksdagsvalet den 19 april ställde fem av föreningens medlemmar samt fyra stödjande medlemmar upp i Helsingfors respektive Nyland. Kampanjmöten med föreningens kandidater och övriga lokala SFP-kandidater ordnades i Helsingfors, Esbo, Vanda, Ekenäs och Lovisa. Föreningen inlämnade en motion om regelbundna hälsoundersökningar för seniorer till partidagen i Pedersöre. Föreningen ordnade i samarbete med Svenska Kvinnoförbundets Sörnäsavdelning ett lunchseminarium om närståendevård – Omsorg. Kärlek. Tårar - den 24.9 i Helsingfors. På årsmötet höll partisekreterare Johan Johansson ett anförande om Svenskan i skola och samhälle. På styrelsemötet den 11.5 presenterade direktören för Svenska Bildningsförbundet Fredrik Guseff resultatet av riksdagsvalet i siffror. Nyinvalde riksdagsledamoten Anders Adlercreutz var styrelsens gäst den 12.10. Han talade om sitt arbete som riksdagsledamot och om SFP:s roll som oppositionsparti.  Under hösten hölls ett allmänt möte i Helsingfors. I Esbo hölls två allmänna möten i samråd med SFP i Esbo och i Ekenäs bjöd den lokala arbetsgruppen på glögg under julmarknaden. Ordföranden har skrivit två insändare i Hbl om aktuella seniorfrågor. 

Ekonomi
Föreningens ekonomi är i balans. De huvudsakliga inkomstkällorna är medlemsavgifter och understöd från Förbundet. Närmare uppgifter framgår av bokslutet.

Styrelsen för Svenska Seniorer i Nyland rf