Kortsynt beslut om biljettpriser

27.03.2021 kl. 16:56
Insändare i Hbl i november 2019 angående ändringar av pensionärsrabatten i huvudstadsregionens trafik

Gunvor Brettschneiders insändare i Hbl i november 2019.

"Mera omfattande rabatt för seniorer" är mellanrubriken för Hbl:s rapport om höjda biljettpriser i huvudstadsregionen (29.10). Det ger en missvisande bild av vad de höjda biljettpriserna innebär för seniorerna. Rubriken på pensionärsföreningarnas insändare (31.10), "Seniorerna förlorar i praktiken sin rabatt", ger en sanningsenligare bild.  Seniorerna (+70 år) har under några år fått köpa en enkelbiljett för halva priset. Rabatten har gällt kl. 9-14. Denna modesta fördel kom äntligen till efter att åtskilliga motioner om införande av seniorrabatter under tiotals år inlämnats till fullmäktige i Helsingfors och alltid röstas ner.  Tidsbegränsningen innebar dock att hela systemet blev en halvmesyr.

Den allmänna principen i dagens samhälle är att de äldre skall bo hemma så länge som möjligt för att inte belasta samhällsekonomin på dyra anstaltsplatser.  Seniorerna förutsätts därför sköta sin fysiska och psykiska hälsa genom att vara aktiva och delta i samhällslivet. Kulturevenemang, pensionärsföreningars och andra organisationers träffar ordnas dock ytterst sällan före kl. 14. Rabatten har sålunda inte kunnat utnyttjas för att delta i dylik samvaro eller för kulturupplevelser, som bidrar till att bevara den fysiska och den psykiska hälsan. Inom organisationer som arbetar för seniorerna kämpade man därför för att rabatten skulle utsträckas till att gälla dygnet runt.

Nu slopas i stället rabatten. Seniorerna kan härefter köpa en periodbiljett för 30 dagar med 45 procents rabatt. Såsom representanterna för huvudstadsregionens pensionärer konstaterar i sin insändare är det få seniorer som använder sig av månadsbiljett.  Den rabatt som seniorerna genom HRT:s beslut nu får är sålunda en fördel som knappast kommer att utnyttjas - en tom gest. Detta särskilt i en tid då många äldre undviker att använda kollektiva trafikmedel för att inte utsätta sig för risken att bli coronasmittad, vilket också rekommenderas av myndigheterna.

Det är många äldre som mår synnerligen dåligt efter den långa karantänen i våras och de restriktioner som gällt därefter och som håller på att utökas. Ensamhet, isolering och rädsla för smitta har gjort sitt. Behovet av hemvård och anstaltsplatser på äldreboende förutspås som en följd av äldres försämrade hälsa och rörelseförmåga, särskilt äldre med kroniska sjukdomar. Kommer sålunda HRT:s underskott att i stället i sinom tid synas som ett ökat underskott i social- och hälsovårdens budget?

Det normala priset för periodbiljetten höjs enligt HRT:s beslut med 3 euro i månaden. För en resa med enkelbiljett betalar seniorerna härefter 1,40 euro mera än tidigare. För en tur-och returresa som varar över tidsgränsen betalar seniorerna 2,80 euro mera.

HRT:s beslut är ur många synvinklar kortsynt!

Vi förutsätter att beslutet om avgifterna korrigeras så att fastslagen seniorrabatt gäller även avgiften på engångsbiljett

 

Gunvor Brettschneider

Ordförande för Svenska Seniorer i Nyland (SFP)

 

Bakgrund och uppföljning.

Gunvor Brettschneider hänvisar i sin insändare i november 2019 till pensionärsföreningarnas insändare i Hbl 31-10-2019 med rubriken "Seniorerna förlorar i praktiken sin rabatt", Seniorföreningarna var inte nöjda med de svar som gavs i offentligheten och begärde en diskussion med Kristian Rehnström, SFP:s representant i HRT:s styrelse. Ett möte kunde ordnas 11.1.2021. Det hölls som Zoom-möte kl. 17.30-19 nämnda dag. Nedan följer ett sammandra från mötet.


Närvarande på mötet 11.1.2021:

Gunvor Brettschneider, Brita Pawli, Gustav Båsk, Kristian Rehnström, Bengt Lindqvist, Filip Hamro-Drotz, Fred Granberg, Ulf Kjerin, Per-Erik Aura, Kjell Wennström, Jenny Vilén (sekreterare)

Kristian Rehnströms presentation:

Både interna och regionbiljetten har sjunkit i pris under valperioden 2017–2021. Däremot har månadsbiljetten ökat i pris (tvåzonsbiljetten). Prishöjningen i årsskiftet beror på Corona och de ekonomiska effekter det har inneburit för HRT.

De som enbart har folk- eller garantipension får 50 procents rabatt på enkel- och periodbiljetter, vilken är en förbättring under valperioden.

Seniorrabatten för 70 + har numera 45 procent rabatt på 30 dagars biljett, vilket är samma rabatt som de studerande har.

De grupper som är helt befriade från biljettpris: synskadade, krigsveteraner och krigsinvalider, rullstolsbundna

Varför ändrades seniorbiljetten?

9–14 biljetten var kritiserad

För att vara mer lik andra specialgrupper

Genom att ge rabatt på periodbiljett stöder man dem som åker ofta och har de största kostnaderna för att röra sig
 

Tre resor i veckan räcker för att det ska löna sig att köpa ett årskort.

Kostnaden för utvidga 70+ rabatt till alla enkelbiljetetter skulle kräva tilläggssubvention på fem miljoner euro. Om man skulle ha en jämlik behandling av alla specialgrupper så krävs 14 miljoner euro för att ha råd med rabatt på enkelbiljetter för både studerande och seniorer.

Ensamförsörjande, beväringar, arbetslösa är andra grupper som saknar rabatter och gärna vill ha det. Många önskar förmånligare biljetter – utmaningen är att finansiera detta. Corona har lett till att HRT tappat 150 miljoner euro under 2020.
 

Ett par kommentarer från seniorerna:

Seniorer betalar samma pris som alla andra som åker enkelbiljetter. Till skillnad från studerande så har de inte behov eller möjlighet att åka så ofta så att det skulle löna sig att köpa månadsbiljetten, vilket gör att många seniorer inte kan utnyttja rabatten. Det i sin tur innebär att många seniorer inte har någon rabatt alls. Finländska seniorer har bland de högsta priserna på kollektivtrafik i Europa.

De seniorer som nu åker mer sällan känner sig orättvist behandlade, då de missar en förmån de haft sedan 2019. För att korrigera situationen i framtiden, borde HRT engagera pensionärs- och äldre-organisationerna i en jämlikare diskussion. HRT borde också signalera att man vill fortsätta att diskutera olika utvecklingsmodeller på seniorrabatten. Idén med en mer dynamisk prissättning som gradvis blir billigare per resa, ju mer man reser, skulle kännas rättvis.

Diskussionen är inte helt avslutad med detta, utan seniorerna kommer att återkomma till temat.