Komplettera vårdreformen med ett fastläkarsystem

29.01.2023 kl. 18:47
Motion till SFP:s partidag år 2022

Komplettera vårdreformen med ett fastläkarsystem

Primärvården har under många år brottats med en brist på allmänläkare, detta trots att tillgången på läkare i Finland borde var god. En av vårdreformens målsättningar var att förbättra primärvården och garantera tillgången på specialistvård. Detta mål kunde man nå genom att se över läkarnas arbetsförhållanden vid hälsocentralerna och ge dem möjligheter att specialisera sig.

Erfarenheterna från Norge och även från Estland och flera länder i Mellaneuropa visar att man genom att reformera arbetsförhållandena för läkarna och definiera en befolkningsgrupp för en fastläkare, har kunnat minska på köerna i primärvården samtidigt som patienten har fått tillgång till en egenläkare. Denna problematik har säkert behandlats i samband med planerandet av vårdreformen, men den behövliga lagändringen har inte genomförts. Enligt den utländska modellen borde anställningsvillkoren för allmänläkarna/specialisterna vid hälsostationerna ändras, vilket görs lagstiftningsvägen.

En fastläkare med ansvar för en befolkningsgrupp exempelvis på 1000 personer inom primärvården kunde få en grundlön från välfärdsområdet, t.ex. 30% av full lön, medan den resterande lönen fås via arvoden. Detta skulle betyda att läkarna arbetar på kontraktsbasis med flexibla arbetstider. Med den skisserade modellen bör man även bättre kunna locka specialistläkare till primärvården. Modellen innebär en privatisering, vilket man även har diskuterat i samband med planeringen av vårdreformen, men man har inte lagstiftningsvägen tagit fram ett alternativ till den fast anställda hälsocentralsläkaren.

Genom att säkerställa att anställningsvillkor, arbetsuppgifter och arbetsmiljö är tillräckligt attraktiva i jämförelse med andra alternativa arbetsplatser för läkare, kan man trygga tillgången på allmänläkare och specialister på hälsostationerna. Därför yrkar Svenska Seniorer i Nyland på att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för

- att en kommitté tillsätts för att utreda och skapa en modell för ett fastläkarsystem

Svenska Seniorer i Nyland
Björn Fant, ordförande
Gunvor Brettschneider och Gustav Båsk, styrelsemedlemmar