Rehabilitering av äldre

29.01.2023 kl. 18:50
Motion till SFP:s partidag år 2022

Rehabilitering av äldre

Coronaepidemin har på många sätt varit destruktiv både på samhällelig och individuell nivå för alla samhällsmedlemmar. För många äldre har pandemin inneburit månader av ensamhet, isolering och brist på aktiviteter först i form av två månaders karantän åtföljda av månader av begränsade möjligheter till socialt umgänge på grund av olika restriktioner.

Under denna tid har både det fysiska och psykiska välmåendet bland de äldre försämrats. Avsaknaden av socialt umgänge och social stimulans samt avsaknaden av aktiviteter som  ordnas i offentlig och frivillig regi såsom ledd vattengymnastik, rehabiliteringsgymnastik och träning i konditionssal har för många lett till oföretagsamhet och nedslagenhet.

 Det är uppenbart att rehabiliteringsbehovet bland de äldre kommer att öka efter coronapandemin för att motivera dem att igen bli aktiva samhällsmedlemmar som värnar om sin egen fysiska och mentala hälsa.

Om behovet av rehabilitering inte synliggöras finns det en stor risk för att den isolering och brist på aktiviteter som de äldre upplevt under de senaste två åren leder till att behovet av hemvård och institutionsplatser för de äldre märkbart ökar. På individuell nivå innebär detta ökat beroende av stöd av samhället och för samhället ökade kostnader. 

SFP linje har varit att stöda de äldres möjligheter till ett självständigt liv. SFP  ”vill att de äldre kan bo hemma så länge de själva vill” (Partiprogrammet, Det äldepolitiska handlingsprogrammet från år 2017). I det Äldrepolitiska handlingsprogrammet föreslås också att geriatriska enhet för bedömning och rehabilitering byggs upp i alla sjukvårdsdistrikt samt inom primärvården. I valprogrammet inför välfärdsområdesvalet nämns de äldre i form av ”Vi skall sträva till att stärka rörelseförmågan hos de äldre, t. ex genom seniorgymnastik”. Uppsökande verksamhet nämns som ett medel för att kartlägga behovet av stöd åt de äldre.

Tillgången till rehabilitering för de äldre efter till exempel en sjukhusvistelse varierar i hög grad i kommunerna. Det är skäl att se över hur rehabiliteringen förverkligas i de nya välfärdsområdena och sträva efter att rehabiliteringen av de äldre står på en god nivå och att invånarna i respektive välfärdsområde har tillgång till likvärdig rehabilitering oberoende av boningsort.

Svenska Seniorer i Nyland föreslår

    att SFP:s representanter i välfärdsområdenas fullmäktige och övriga relevanta organ arbetar för att behovet av rehabilitering av de äldre synliggörs inom respektive välfärdsområde

   att SFP:s representanter i välfärdsområdenas fullmäktige och andra relevanta organ arbetar för att behovet av rehabilitering bland de äldre kartläggs t.ex. genom riktade hembesök och att tillräckliga resurser för rehabiliteringen reserveras

   att SFP:s representanter i välfärdsområdenas fullmäktige och andra relevanta organ sörjer för att de äldre inom respektive välfärdsområde får tillgång till likvärdig rehabilitering oberoende av boningsort

   att SFP:s representanter i välfärdsområdenas fullmäktige arbetar för att geriatriska enheter för bedömning och rehabilitering inrättas i respektive välfärdsområde

Svenska Seniorer i Nyland rf

Björn Fant                               Gunvor Brettschneider

Ordförande                              Styrelsemedlem                                                                

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

att behovet av rehabilitering bland de äldre kartläggs i ett tidigt skede i förebyggande syfte och att tillräckliga resurser för rehabiliteringen reserveras

att geriatriska enheter för bedömning och rehabilitering inrättas i alla välfärdsområden för att säkerställa tillgången till likvärdig rehabilitering oberoende av boningsort