seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Resolution avgiven av Förbundet Svenska Seniorer i Finland vid årsmötet 2015

15.06.2015 kl. 08:56
Seniorerna har under årens lopp kunnat glädja sig åt smärre förbättringar när det gäller äldre människors välfärd. Ofta har försök att inverka på sakernas gång också lett till besvikelser.

Sfp:s äldrepolitiska handlingsprogram registrerar en hel del åtgärder för att förbättra den äldre befolkningens situation i landet och en läsning av programmet kan varmt rekommenderas för var och en som vill orientera sig på detta område. Sedan handlingsprogrammet antogs har också den s.k. äldreomsorgslagen (Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012) trätt i kraft år 2013 och redan aviseras ytterligare preciseringar. Äldreråd i kommunerna är sedan den 1.1.2014 lagligen föreskrivna och konkreta mönster för de sätt, på vilka de skall verka planeras och utformas. Syftet med äldreråden är att ge den äldre befolkningen möjligheter att delta i förändringsprocesserna och slå vakt om rådens verksamhetsförutsättningar. Den utlovade social- och hälsovårdslagen gick i regeringens slutfas om intet, men nästa regering tar itu med det fortsatta arbetet på reformen. Äldreomsorgslagen är i alla fall ny gällande lag och till dess uttalade syften hör att förbättra möjligheterna för äldre person att få högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster och handledning i användningen av andra till buds stående tjänster i enlighet med det individuella behovet och i tillräckligt god tid. Äldreråden har här en viktig uppgift, även om deras ställning i kommunerna inte har samma status som nämnderna. Råden skall tas med i planer för kommunernas strategiska planering av åtgärder, som avser att förbättra den äldre befolkningens välbefinnande, och likaså i den utvärdering kommunerna gör av servicens tillräcklighet och kvalitet. Äldreråden skall ges möjligheter att påverka i allt det som är av betydelse för den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och den service i övrigt som den äldre befolkningen behöver.

Med tanke på de många svårigheter som är förknippade med åstadkommandet av ny lag önskar seniorerna framhålla äldreomsorgslagen som en prestation värd ett stort erkännande. Likaså önskar seniorerna med bifall konstatera Sfp: s valprogram i försvaret av välfärdsstaten i sak anknyter både till det äldre politiska handlingsprogrammet och äldreomsorgslagen. Service av hög kvalitet inkluderande språkliga rättigheter betonas och pensionärernas hälsa, ekonomiska välmående och möjligheter till sysselsättning framhålls som som gemensamma angelägenheter. Andra viktiga intressen är närvården, förebyggande verksamhet inom hälso-, sjuk- och mentalvården, främjandet av de äldres fysiska, psykiska, sociala och kognitiva funktionsförmåga, förebyggandet av de äldres ensamhet genom aktivt samarbate med den tredje sektorn, överförandet av närståendevårdarnas ersättning till Folkpensionsanstalten, utvecklandet av intervallvården och avlastningen i hemmet för närståendevårdarna så att de kan använda sin lagstadgade ledighet på tre dagar i månaden och slutligen säkrandet av att svårt sjuka skall erhålla den institutionsvård de ofrånkomligt behöver.

När vårt land nu står inför omfattande nedskärningsbehov – enligt senaste besked från Finansministeriet 6 miljarder – och när statsskulden uppgår till 100 miljarder och underskottet i den offentliga ekonomin till 10 miljarder, är det inte utan att seniorer kan se sina lagliga rättigheter hotade under de kommande närmaste åren. Förbundet Svenska Seniorer i Finland vill därför undertstryka betydelsen av att de mödosamt uppnådda lagbestämmelserna och tillämpningsnormerna efterföljs så att högkvalitativ vård av de äldre också i fortsättningen kan ges och garanteras.