Motion om den äldre befolkningens funktionsförmåga

20.09.2013 kl. 14:57
Motion inlämnad till SFP:s partidag 2013

I lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (Äldreomsorgslagen) som träder i kraft den 1.7.2013 ingår i 11 § stadgande om Äldreråden i kommunerna.

Inrättandet av Äldreråd blir enligt lagen obligatoriskt i alla kommuner och kommunerna blir skyldiga att sörja för Äldrerådets verksamhetsförutsättningar. Det är ett klart framsteg att det i framtiden skall finnas Äldreråd i alla kommuner och att deras uppgifter skrivits in i lagen.

Äldreråden skall bl a ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika verksamhetsenheter som är av betydelse för den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjligheter att klara de dagliga funktionerna.

Äldreomsorgslagen betonar också i 8 § de äldres rätt att bli betjänade på det språk - finska eller svenska - de väljer.

I de kommuner där det redan finns Äldreråd varierar dock deras möjligheter att påverka i hög grad från kommun till kommun. Detta framgår av en utredning som tankesmedjan Lokus utförde för ca 1 år sedan. För att Äldreråden skall kunna leva upp till lagens bokstav krävs en avsevärd förstärkning av deras status och resurser i många kommuner.

Svenska Seniorer i Finland yrkar på

att SFP i kommunerna aktivt verkar för en uppföljning av Äldrerådens uppgifter 

att SFP:s representanter i kommunernas beslutande organ verkar för att Äldreråden också bevakar den språkliga jämlikheten mellan befolkningsgrupperna och ansvarar för att stadgandena i 8 § också i praktiken efterföljs

att Äldreråden tilldelas tillräckligt personella och ekonomiska resurser för att kunna fullfölja de uppgifter som tilldelats dem i äldreomsorgslagens 11 §

 

Svenska Seniorer i Finland

 

Gunvor Brettschneider 

Ulla-Stina Westman

G.B.-U-S.W