Motion om behandlingsprocessen för motioner och initiativ

20.09.2013 kl. 15:00
Motion inlämnad till SFP:s partidag 2013

Med hänvisning till nedanstående motiveringar önskar Seniorförbundet en sådan skärpning av beredningsprocessen för motioner till partidagen och initiativ till partifullmäktige att partiets olika utskott ges en central roll i processen. Framställningen gäller i första hand motioner, eftersom alternativet med initiativ till partifullmäktige är så nytt att det inte hunnit utkristallisera sig något system för beredningen av dem.

Idag är det rentav omöjligt för delegaterna att inför partidagen få kontakt med beredarna för att få svar på sina frågor och framföra synpunkter på beredningstexten i en äkta interaktion. De sakkunniga som står för texterna kräver anonymitet, annars ställer de inte upp.

Låt oss ta två exempel från partidagen 2012 vad detta har lett till. I det ena fallet (motion 21) fokuserade texten alltför mycket på umgängesrätt mellan föräldrar och barn vid umgängestvister i samband med separationer, fastän motionen gällde barns rätt till umgänge med sina mor-/farföräldrar och andra närstående. I plenibehandlingen av motionen förelåg risken att delegaterna kände sig vilsna, när två olika typer av umgängesrätt blandats ihop i beredningstexten.

I det andra fallet (motion 23: Jämlik äktenskapslag i Finland) saknades i beredningstexten information om innehållet i ett viktigt dokument (grundlagsutskottets utlåtande 15/2001 rd över lagförslaget om registrerat partnerskap). Partidagen tog alltså ställning till motionen på basen av bristfälligt beslutsunderlag.

Vi har tänkt oss att det nya systemet skulle fungera så att utskottssekreterarna är spindeln i nätet (läs: koordinator): de har kontakten till de sakkunniga såväl inför beredningen i utskottet som efteråt, ifall delegater har frågor eller synpunkter med tanke på behandlingen på partidagen. I det senare fallet förmedlar sekreteraren den erhållna informationen åt frågeställaren.

Vi är fullt medvetna om att det föreslagna utvecklandet av beredningsprocessen skulle - för att ge utskotten tillräckligt med tid för sina utlåtanden - kräva ett tidigareläggande av deadline för inlämnandet av motioner med förslagsvis en månad. Likaså inser vi att det kan innebära ett bortfall av sådana motioner, för vilka grund uppkommer under den förkortade deadlinen.  Å andra sidan kan den skadan repareras genom att inlämna initiativ till partifullmäktige, må vara att förhandenvarande fråga då inte får lika allsidig behandling som motionsbehandling vid partidagen ger möjlighet till.

På ovan nämnda grunder yrkar Svenska Seniorer i Finland

att partidagen fattar principbeslut om övergång till ett sådant system vid beredningen av motioner till partidagen – och i mån av möjlighet även av initiativ till partifullmäktige – att de av partistyrelsen tillsatta utskotten ges en central roll i beredningsprocessen

att partistyrelsen ger närmare direktiv som möjliggör ett smidigt ibruktagande av det ändrade förfarandet.

Svenska Seniorer i Finland

Gunvor Brettschneider
ordförande

Tor Wik
viceordförande

Svenska Seniorer