Äldrerådens ställning i kommunen

15.11.2013 kl. 10:23
Enligt äldreomsorgslagens 11 § ska varje kommun inrätta ett äldreråd senast från början av 2014. Att äldreråden härigenom får status av kommunala organ förefaller självskrivet. Så verkar ingalunda vara fallet.
I en av social- och hälsovårdsministeriet och Finlands kommunförbund 28.6.2013 sammanställd promemoria om verkställighet och tolkning av lagen står nämligen att läsa följande: ”Äldreråden är inte organ som avses i kommunallagen. Därför är äldrerådets medlemmar alltså inte formellt kommunala förtroendevalda, även om de har en motsvarande ställning”. I följande stycke i promemorian rekommenderas att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsstadgar för äldrerådet.
Att märka är att denna tolkning inte finner något stöd i de riksdagshandlingar som låg till grund för stiftandet av äldreomsorgslagen. Tolkningen är ägnad att sprida osäkerhet på kommunfältet inför tillsättandet av äldreråd.  Osökt väcks frågan, hur kan kommunstyrelsen godkänna verksamhetsstadga för ett organ, som inte är att anse som kommunalt?
För att skingra denna osäkerhet bör avsnittet i promemorian om äldrerådens ställning i kommunen ses över.

Förbundet för Svenska seniorer i Finland r.f.

Svenska Seniorer