Medlemsbrev 1/2015

16.06.2015 kl. 21:56
En ny riksdag har inlett sitt arbete för fosterlandet. Svenska folkpartiet kunde genom målmedvetet arbete utöka sitt röstantal i förhållande till föregående riksdagsval. Resultatet av det idoga valarbetet blev 9 riksdagsledamöter, varav Joakim Strand och Thomas Blomqvist fanns upptagna på seniorförbundets medlemslistor.

Dessutom hör den åländska ledamoten Mats Löfström till Sfp:s riksdagsgrupp. När detta skrivs har några dagar redan förflutit sedan Finland fick sin nya regering med Juha Sipilä som statsminister. 
Av presidenten fick den nya regeringen uppdraget att förändra Finlands kurs. Uppdraget är stort och ansvarsfullt. Främst gäller det att på ett genomgripande sätt få bukt med Finlands statsskuld på 100 miljarder och att förändra Finlands offentliga ekonomi, vars underskott för närvarande uppgår till 10 miljarder euro. När situationen ekonomiskt är så dyster krävs insatser, som skiljer sig från de vanliga – det är fråga om att rädda Finland. Förberedelserna för åstadkommandet av en ny regering utmärktes av en stark målmedvetenhet och man fick ihop ett regeringsprogram, som utstakar riktlinjerna för hur ekonomin igen skall fås på fötter. Det är bara att hoppas på att regeringen också skall kunna förverkliga det man skriftligen förbundit sig till. Till målsättningarna hör att social- och hälsovårdsreformen, som under den förra regeringens tid föll på slutrakan, skall ros i land. Det under den förra regeringen utförda arbetet är att betrakta som ett nödvändigt förarbete. 
För Svenska folkpartiets ledning och dess riksdagsgrupp, kretsar, förbund och fullmäktige på olika orter gäller det i fortsättningen att tillsammans med Folktinget och andra svenskspråkiga institutioner att aktivt bevaka de svenskspråkiga intressena i samband med den politiska beredningen av ärenden. Det gäller framför allt att beakta språkkonsekvenssynpunkten vid tillblivelsen av förvaltningsbeslut och detta inte minst i fråga om social- och hälsovårdsreformen. 

Årsmötet
Förbundets årsmöte ägde rum den 26.3. Till ordförande för styrelsen valdes Hans-Olof Kvist, till I viceordförande Tor Wik och till II viceordförande Gunvor Brettschneider. Styrelseledamöter är fram till år 2016 Gunvor Brettschneider, Gunnel Laukas, Ulla-Stina Palomaa, Brita Pawli, Gunvor Skogman och Ralf Skåtar. Som förbundets sekretetare utom styrelsen fortsatte Anhild Träskman till utgången av maj och som förbundets ekonom utom styrelsen fortsätter Kaj Kiljander. För perioden 2015-2017 valdes för första gången genom lottdragning Gun Herranen, Marita Lassenius, Ingmar Ström, Björn Taxell, Tor Wik och Sven-Olof Åminne. Som ersättare fram till 2016 fungerar Isa Forsbäck. Eeva Haeggström och Ulla-Stina Westman. Lotten avgjorde ersättarna för tiden 2015-2016, dvs. Bengt Häggman, Lilian Brolund och Christer Rosengren. Till verksamhetsgranskare valdes Lasse Hoffman med Gustav Båsk som ersättare.
Årsmötet antog en resolution fokuserad på de äldreråd, om vilka den s.k. äldreomsorgslagen stipulerar. Äldreråden har en viktig uppgift när det gäller att förbättra möjligheterna till handledning av äldre i tillräckligt god tid i fråga om till buds stående tjänster i enlighet med individuella behov. Uppgiften är betydande även om äldreåden i kommunerna inte har samma status som nämnderna. Råden skall tas med i planer för kommunernas strategiska planering av åtgärder som avser att förbättra den äldre befolkningens välbefinnande, dvs. av allt som är av betydelse för den äldres hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och den service i övrigt som den äldre befolkningen behöver. Med tillfredställelse konstaterar resolutionen, att Sfp:s valprogram inför riksdagsvalet i försvaret av välfärdsstaen i sak anknyter till det av partiet antagna äldrepolitiska handlingsprogrammet samt till vad den förut nämnda äldreomsorgslagen förekriver fr.o.m. 1.1.2014. Syftet med äldreråden är att ge den äldre befolkningen möjligheter att delta i förändringsprocesserna. De skall verka för att förbättra möjligheterna för äldre person att få högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster och handledning. När vårt land står under förestående rikdsdagsperioder står inför nedskärningsbehov uppgående till 6 miljarder euro, önskar seniorförbundet understryka betydelsen av att de mödosamt uppnådda lagbestämmelserna och tillämpnigsnormerna efterföljs så att högkvalitativ vård av de äldre också i fortsättningen kan ges och garanteras.

Partidagen i juni
Något skall också sägas om Sfp: s partidag i Pedersöre, Larsmo och Jakobstad den 5.-7.6. Carl Haglund omvaldes enhälligt till partiets ordförande för perioden 2015-2016. Tre nya viceordförande valdes: Mikaela Björklund, Christina Dahlblom och Nicke Wulff. Seniorerna hade sju delegater på plats. För framtiden må påpekas att antalet delegater och det därmed förbundna inflytandet på partidagen är beroende av det antal partiavgifter per medlem, som inbetalats av varje medlem av regionalföreningarna. Fyra motioner hade inlämnats för behandling på partidagen. Den första, som hade inlämnats av Svenska Seniorer i Nyland, gällde rådgivning och hälsoundersökning för seniorer, den andra klientorientering inom äldreomsorgen, den tredje god och säker läkemedelsbehandling för äldre som en del av en nationell storsatsning för de mest sjuka äldre och den fjärde vinterunderhåll av gångvägar – viktigt för seniorer.
Den första av de ovannämnda motionerna godkändes sålunda att Sfp verkar för att särskilda rådgivningstjänster, enligt gällande lagstiftning, finns tillgängliga i kommunerna för att stödja de äldres funktionsförmåga, hälsa och självständiga boende. Dessutom skall Sfp verka för att det vid dessa rådgivningar finns hälso- och sjukvårdspersonal med insikter i gerontologi och geriatri samt för att det ökande antalet minnessjuka och de äldres behov av social- och hälsovårdstjänster ägnas särskild uppmärksamhet i den kommande vårdreformen. Den andra motionen godkändes med beslutet att Sfp verkar för att utveckla det i äldreomsorgslagen angivna klientorienterade arbetssättet med målet att förbättra kvaliteten på tjänsterna och därigenom bidra till nöjda klienter/kunder samt höja personalens arbetstillfredsställelse och verksamhetens kostnadseffektivitet. I fråga om den tredje motionen var partidagens beslut att Sfp verkar för att en personlig plan för läkemedelsbehandling görs upp för äldre personer som använder många läkemedel. Det underströks att planen skall uppdateras regelbundet. Som mest betydelsefullt ansågs att medicineringen skall följas upp och förändringar i den antecknas på ett läkemedelskort eller något annat motsvarande dokument. Vad motionen om gångvägars vinterunderhåll beträffar beslöts att Sfp verkar för att detta vinterunderhåll skall ha prioritet så att såväl äldre som yngre människor skall kunna röra sig säkert utan bil och vid busshållplatser, vidare att kommunerna uppmanas informera om snöröjningsläget av bl.a. gång- och cykelvägar och att lösningar skall skräddarsys enligt lokala förhållanden. I samband med en motion om förebyggande av barns och ungas välfärd fick seniorerna in en formulering om att myndighetsbeslut skall föregås av specifika barnkonsekvensanalyser.

En skön sommar önskar jag er alla 
Hans-Olof Kvist
ordförande