FSSF Verksamhetsplan för år 2020

 

Allmänt

Under år 2020 kommer inget val att genomföras vilket ger förbundet en möjlighet att koncentrera sig på den egna verksamheten och för att utveckla den finlandssvenska seniorpolitiken.

Förbundets ekonomi är stabil, och ger således möjlighet till satsningar på förbundets verksamhet och dess utveckling, endera direkt eller indirekt via de regionala föreningarna. Tidigare uttalade intentioner om förbundets expansion i olika avseenden kommer att kräva stor energi av styrelsemedlemmarna.

 

Planerad verksamhet mera i detalj

Här nedan listas en del aktiviteter för år 2020. Förteckningen kan med fördel kompletteras under verksamhetsårets gång, inom budgetens ramar.

Huvudaktiviteterna under året:

  • Aktivt deltagande i planeringen inför kommande val och i samband därmed spridande av information om det äldrepolitiska handlingsprogrammet och eventuella andra jämförbara program.
  • Uppföljning av hur den nya vårdreformen fortskrider.
  • Uppföljning av hur den lagstiftning som rör den äldre befolkningen förverkligas.
  • Synliggörande av förbundet och dess verksamhet externt för svenskspråkiga och tvåspråkiga, i första hand i Svenskfinland, samt i anslutning därtill medlemsvärvning.
  • Förstärkande av de regionala föreningarnas verksamhet.
  • Ifall styrelsemöten utlokaliseras kan det i anslutning därtill även arrangeras en publik tillställning tillsammans även med pressen.
  • Påverkan i olika organisationer och organ, såsom SFP:s partidag och på annat sätt som exempelvis; partifullmäktige, partistyrelse, olika permanenta utskott, partiets regionala kretsstyrelser samt Svenska riksdagsgruppen.
  • Samarbete med partiets andra förbund, Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom, både på riks- och regionalt plan och partiets lokalavdelningar samt Svenska Bildningsförbundet, Finlands Kommunförbund och Svenska pensionärsförbundet.
  • Agerande för ökad tyngd och påverkningsmöjligheter för äldre befolkningen i samband med den nya under planering varande vårdreform.