Stadgar för Förbundet Svenska Seniorer i Finland r.f.

§ 1.
NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Förbundet Svenska Seniorer i Finland r.f. och dess hemort är Helsingfors stad. Föreningens språk är svenska. I dessa stadgar kallas föreningen Förbund.

§ 2. SYFTE

Förbundets Svenska Seniorer i Finland syfte är att tillvarata den svenskspråkiga äldre befolkningens i Finland erfarenhet och mänskliga resurser till gagn för de äldres medborgerliga rättigheter, modersmål och samhällsbyggande verksamhet. Förbundet strävar till att samla äldre svenskspråkiga till ett riksomfattande politiskt nätverk samt till att bevaka och förmedla till politiska beslutsfattare frågor, som rör denna befolkningsgrupps politiska, sociala och ekonomiska rättigheter, levnadsvillkor och behov. I sin politiska verksamhet arbetar Förbundet såsom Svenska folkpartiets i Finland r.p. organisation för seniorer. Förbundet strävar även efter samarbete med nationella och internationella seniororganisationer.

§ 3. VERKSAMHETSFORMER

För att fullfölja sina syften

1. deltar Förbundet som politisk organisation i det statliga och kommunala livet,


2. bedriver Förbundet medborgerlig och politisk upplysningsverksamhet genom möten, kurser och annan jämförbar verksamhet samt deltar aktivt i diskussionen om och bidrar med förslag till kandidater vid kommunala och övriga val.


3. anordnar Förbundet informationstillfällen och diskussioner för att öka medlemmarnas och allmänhetens intresse för och kunskap om samhället och dess funktioner samt att öka deras insikter i samhällspolitiska, särskilt äldrepolitiska frågor.                                           

4. främjar Förbundet den äldre svenska befolkningens kulturella liv genom kurser, debatter och annan jämförbar verksamhet.

               Förbundet stöder sin verksamhet genom att
               1. uppbära medlemsavgifter av sina medlemmar,
               2. ta emot testamenten och donationer,
               3. förvärva för verksamheten nödvändig fast och lös egendom, 
                   samt
               4. med vederbörligt tillstånd anordna lotterier och penning-
                   insamlingar.

Om för en viss ekonomisk verksamhet så krävs, ansöker Förbundet om vederbörligt tillstånd.

§ 4. MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT
Medlemmar i Förbundet är regionala eller lokala registrerade seniorföreningar och enskilda medlemmar, antingen finländska medborgare, eller sådan utlänning som har sin hemort i Finland, som fyllt 55 år, som inte tillhör något annat politiskt parti än Svenska folkpartiet i Finland r.p och som enligt gällande lag och förordning inte är förhindrad att tillhöra politisk sammanslutning.

Ovan avsedd förening kan, efter skriftlig anhållan om medlemskap, av förbundsstyrelsen godkännas som regional eller lokal seniorförening.

Medlem är skyldig att betala medlemsavgift till Förbundet. Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.
Enskild medlem kan ansluta sig till Förbundet som ständig medlem och betala en av årsmöte fastställd engångsavgift i stället för en årlig medlemsavgift.

Förbundsstyrelsen fattar beslut om att anta medlem och årsmöte om att utse hedersmedlem eller hedersordförande.

Förbundsstyrelsen kan anta stödjande medlem, som har närvaro- och yttranderätt på förbundets möten. Dylik medlem kan vara under 55 år.

§ 5. UTESLUTNING AV MEDLEM
Förbundsstyrelsen kan utesluta medlem, som handlar i strid med Förbundets och Svenska Folkpartiets intressen.

§ 6. STYRELSE OCH VERKSAMHETSGRANSKARE SAMT TIDEN FÖR VAL AV DEM

Förbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse bestående av en vid årsmötet för ett verksamhetsår vald förbundsordförande jämte minst 10 och högst 12 ledamöter, vilka årsmötet tillika med 6 ersättare väljer för två år framåt. Av ledamöterna väljer årsmötet två vice ordförande för ett verksamhetsår. Ordföranden och viceordförandena skall representera olika regioner inom Förbundet. Av förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare avgår årligen hälften, första gången efter lottning och därefter i tur.

Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare skall även i övrigt väljas så att om möjligt Förbundets lokala intressesfärer är representerade.

Förbundet skall ha en verksamhetsgranskare samt en ersättare för denna, vilka väljs vid årsmötet för ett år framåt.

§ 7. ORGANISERING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETE
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, då ordföranden anser det nödvändigt, eller då minst hälften av dess medlemmar därom anhåller.

Förbundsstyrelsens möten och förhandlingarna leds av ordföranden, eller vid förhinder för denne av i ordningsföljd förste eller andre viceordföranden. Är ingendera av viceordförandena närvarande väljer styrelsen en tillfällig mötesordförande.

Förbundsstyrelsen är beslutför då ordföranden eller vid förhinder för ordföranden någon av viceordförandena eller mötesordföranden samt minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Förbundsstyrelsen utser inom eller utom sig en sekreterare och en ekonom. Förbundsstyrelsen har rätt att inom eller utom sig utse även övriga funktionärer.
Förbundsstyrelsen kan tillsätta ett arbetsutskott som leds av ordförande och som består av tre till sex medlemmar. Flertalet av medlemmarna i arbetsutskottet skall vara förbundsstyrelseledamöter. Förbundsstyrelsen kan även tillsätta andra behövliga utskott och kommittéer, som underlyder förbundsstyrelsen.

Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst förutom vid personval då valet avgörs genom lottdragning.

Förbundsstyrelsen fastställer en arbetsordning för sin verksamhet.
Förbundsstyrelsen godkänner medlemsförenings stadgar.

Förbundets räkenskaper och verksamhet granskas av verksamhetsgranskaren eller ersättaren för denne, vilka väljs vid årsmötet för kalenderåret. Tillsammans med förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse inlämnas de till verksamhetsgranskaren minst en månad före årsmötet. Den sistnämnda skall ge sitt utlåtande minst två veckor före årsmötet.

§ 8. FÖRBUNDSSTYRELSENS UPPGIFTER
På förbundsstyrelsen ankommer

 1. att verka för äldre personers anslutning till förbundet och dess medlemsföreningar,
 2. att stimulera medlemmarna att vara politiskt aktiva i samhälls- och kulturfrågor, särskilt äldrepolitiska frågor,
 3. att aktivera de äldre att rösta i allmänna val,
 4. att föreslå kandidater och vara behjälplig vid kandidatuppställning och uppgörande av förslag till kandidater, som nomineras av Svenska folkpartiet
 5. att på kommunal, regional och statlig nivå ta initiativ i frågor, som gäller den äldre befolkningens samhälleliga behov och livsvillkor,
 6. att genom information i massmedier och även i övrigt verka för att de äldre medborgarnas situation, behov, möjligheter och kapacitet uppmärksammas i offentligheten,
 7. att aktivt ta del i den verksamhet som anordnas av Svenska riksdagsgruppen, partistyrelsen, kretsstyrelser och med partiets förtroendevalda i olika kommuner.
 8. att koordinera Förbundets verksamhet samt att fungera som kontakt- och informationsorgan för svenskspråkiga äldre personer bosatta i de delar av landet som ligger utanför områdena för Svenska folkpartiets kretsorganisation,
 9. att ansvara för skötseln av Förbundets ekonomi,
 10. att till Förbundets årsmöte avge berättelse över föregående verksamhetsår, och
 11. föra förteckning över Förbundets medlemmar.

§ 9. SÄTTET OCH TIDEN FÖR KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTEN

På kallelse av förbundsstyrelsen sammanträder Förbundets medlemmar till årsmöte, som skall hållas före utgången av april. Extra förbundsmöte skall hållas då förbundsstyrelsen så besluter eller då minst 1/10 av de röstberättigade medlemmarna för uppgivet ändamål anhåller därom skriftligen anhåller hos förbundsstyrelsen. Kallelse bör skriftligen eller genom meddelande i någon i Finland spridd svenskspråkig tidning, som förbundsstyrelsen beslutar om, delges Förbundets medlemmar senast 20 dagar och till extra förbundsmöte senast 14 dagar före den för mötet utsatta dagen. Möteshandlingarna skall skickas ut senast 10 dagar före mötet.

§ 10. ÅRSMÖTET
Vid årsmötet handläggs följande ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokolljusterare
 3. Konstaterande av mötets behörighet
 4. Fastställande av röstlängd för mötet
 5. Presentation av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarens berättelse
 6. Fastställande av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 7. Beviljande av ansvarsfrihet åt förbundsstyrelsen och andra redovisningsskyldiga
 8. Fastställande av medlemsavgiftens storlek
 9. Presentation och fastställande av verksamhetsplan och budgetförslag
 10. Val av förbundsordförande
 11. Val av ledamöter och sex ersättare till förbundsstyrelsen 
 12. Val av förste och andre viceordförande
 13. Val av verksamhetsgranskare och ersättare för denne. 
 14. Förbundsstyrelsens propositioner till årsmötet och av medlemmar insända motioner bör vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 35 dagar före mötet.
 15. Val av ombud till Svenska folkpartiets partidag samt till de olika kretsarnas stadgeenliga möten

Frågor som ¾ av ledamöterna under årsmötet beslutar uppta till behandling, dock inte frågor om ändring av stadgarna eller andra i mom. 1 paragraf 23 i föreningslagen nämnda saker.

Behandla övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Som Förbundets beslut vid årsmötet och vid övriga förbundsmöten gäller

 • den mening som vid omröstning fått mer än hälften av rösterna,
 • vid lika röstetal den mening som mötets ordförande meddelar att han omfattar; vid val avgörs utgången genom lottdragning.

Årsmötets program bör om möjligt utöver förhandlingarna uppta information eller diskussion.

§ 11. RÖSTANTAL OCH MEDLEMSREPRESENTATION

Varje enskild medlem samt befullmäktigat ombud för medlemsföreningarna har rösträtt vid årsmötet och extra förbundsmöte. Enskild medlem har 1/10 röst.
Medlemsföreningarna har rätt att utse åtta ombud för det första påbörjade fyrtiotalet medlemmar och därtill två ombud för det därnäst påbörjade fyrtiotalet medlemmar samt ytterligare ett ombud för varje därpå följande fyrtiotal medlemmar.

§ 12. UPPRÄTTANDE AV PROTOKOLL
Vid förbundsmötets, förbundsstyrelsens, utskottens och kommittéernas möten förs protokoll över besluten.
Protokollet undertecknas av ordföranden och sekreteraren och justeras av två personer, valda på mötet. Protokollet kan även justeras vid förbundsmötet.

§ 13. FÖRBUNDETS RÄKENSKAPSPERIOD

Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 14. TECKNANDE AV FÖRBUNDETS NAMN
Förbundets namn tecknas av förbundsstyrelsens ordförande ensam eller av endera viceordföranden, sekreteraren och ekonomen, två tillsammans. Förbundsstyrelsen kan även bevilja annan person rätt att teckna föreningens namn.

§ 15. STADGEÄNDRINGAR

Beslut om ändring av dessa stadgar bör fattas av årsmötet med 5/6 majoritet.

§ 16. BESLUT OM UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET
Beslut om upplösning av förbundet bör fattas vid två på varandra följande förbundsmöten med minst en månads mellanrum och då skall det ena mötet vara årsmöte. Beslut om upplösning av förbundet fattas vardera gången med minst ¾ röstmajoritet. 

§ 17. FÖRBUNDETS TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNINGEN

Det möte som definitivt besluter om upplösning av förbundet skall också besluta om överlämnande av Förbundets återstående tillgångar för ändamål, som främjar den svenskspråkiga äldre befolkningens intressen.