FSSF Verksamhetsplan för år 2019

 

Allmänt

Under år 2019 kommer flera val att genomföras bl.a. riksdags- och EU valen, ifall vårdreformen blir godkänd i riksdagen.

Dessa val betyder att förbundet kommer att till största delen rikta in sig på valen.       

Förbundets ekonomi är stabil, och ger således möjlighet till satsningar på förbundets verksamhet och dess utveckling, endera direkt eller indirekt via de regionala föreningarna. Tidigare uttalade intentioner om förbundets expansion i olika avseenden kommer att kräva stor energi av styrelsemedlemmarna.

 

Planerad verksamhet mera i detalj

Här nedan listas en del aktiviteter för år 2019. Förteckningen kan med fördel kompletteras under verksamhetsårets gång, inom budgetens ramar.

Huvudaktiviteterna under året:

  • Aktivt deltagande i de ovan nämnda valen och i samband därmed spridande av information om det äldrepolitiska handlingsprogrammet och eventuella andra jämförbara program.
  • Uppföljning av hur arbetet med en vårdreform fortskrider.
  • Uppföljning av hur äldreomsorgslagen förverkligas.
  • Synliggörande av förbundet och dess verksamhet externt för svenskspråkiga och tvåspråkiga, i första hand i Svenskfinland, samt i anslutning därtill medlemsvärvning.
  • Förstärkande av de regionala föreningarnas verksamhet.
  • Ifall styrelsemöten utlokaliseras kan det i anslutning därtill även arrangeras en publik tillställning tillsammans även med pressen.
  • Påverkan i olika organisationer och organ, såsom SFP:s partidag och på annat sätt som exempelvis; partifullmäktige, partistyrelse, olika permanenta utskott, partiets regionala kretsstyrelser samt Svenska riksdagsgruppen.
  • Samarbete med partiets andra förbund, Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom, både på riks- och regionalt plan och partiets lokalavdelningar samt Svenska Bildningsförbundet, Finlands Kommunförbund och svenska pensionärsförbundet.
  • Agerande för ökad tyngd och påverkningsmöjligheter för äldrerådens existens i en kommande vårdreform.