Verksamhetsberättelse för år 2012

17.09.2013 kl. 19:22

Allmänt
År 2012 var ett märkesår för föreningen då föreningens status ändrades från specialförening till förbund inom SFP. Partistyrelsens proposition om ändring av Seniorernas status, som inte vann tillräckligt understöd på partidagen i Esbo år 2011, behandlades på nytt på partidagen i Karleby den 9-10 juni.  I propositionen föreslogs en ändring av partiets stadgar ”så att ett Seniorförbund noteras och representation på partidag och i partistyrelse möjliggörs.”  Förslaget motiverades med: ” I akt och mening att utveckla organisationen, att involvera aktiva grupperingar i partiarbetet samt den tyngdpunkt äldrepolitiska frågor har såväl i samhället som inom partiet, kan man se ett mervärde av att specialföreningen Svenska Seniorer i Finland rf får förbundsstatus.” Propositionen omfattades denna gång enhälligt av partidagen.

Det förslag till nya stadgar för föreningen med anledning av statusändringen som redan utarbetats behandlades under året vid flera styrelsemöten.

Föreningens medlemmar deltog aktivt i kampanjarbetet för partiets presidentkandidat Eva Biaudet inför presidentvalet den 21.1.
Verksamheten inriktades i övrigt i hög grad på kommunalvalet i oktober 2012. Flera av föreningens medlemmar ställde upp i valet och av dem invaldes 12 i respektive fullmäktige som ordinarie medlemmar eller ersättare. Föreningens stödde sina medlemmar bl a genom valannonser och artiklar i regionala tidningar,  genom valkampanjmöten samt  en gemensam annonsering i God Tid.
Föreningen drabbades under året av två stora förluster då Anita Weckman, mångårig styrelsemedlem från Lovisa och Sven Fagerholm, mångårig styrelsemedlem och  viceordförande från Larsmo avled.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning: Gunvor Brettschneider, ordförande, Tor Wik, I viceordförande, Hans-Olof Kvist, II viceordförande, Anhild Träskman, sekreterare, Gun Herranen, Bo Kronqvist, Marita Lassenius, Fredrik Lemberg, Brita Pawli, Gunvor Skogman, Anita Weckman (avled i mars 2012), Ulla-Stina Westman samt Sven-Olof Åminne, medlemmar.
Kaj Kiljander har fungerat som skattmästare. Styrelsen har sammanträtt 8 gånger, varav ett möte hölls per telefon. Mötena har hållits i partiets mötesrum, Simonsgatan 8, Helsingfors. Verksamhetsgranskare har varit Carl Ahlskog och Lasse Hoffman med Holger Kronman och Ingmar Ström som suppleanter.

Representation: Hans-Olof Kvist och Tor Wik deltog som föreningens ombud i partidagen i Karleby den 9-10 juni. Gunvor Brettschneider deltog som delegat för Kronoskatsgardets lokalavdelning. Anhild Träskman och Fredrik Lemberg deltog som föreningens ombud i kretsmötet i Helsingfors. Tor Wik deltog som sakkunnig i kretsmötet i Österbotten, Hans-Olof Kvist som sakkunnig i Åboland. Föreningen inte var representerad på kretsmötet i Nyland. Hans-Olof Kvist representerade föreningen på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Åbo. Fredrik Lemberg har varit föreningens representant i kretsstyrelsen i Helsingfors. Tor Wik är medlem i SFP´s partifullmäktige med Hans-Olof Kvist som suppleant och Gunvor Brettschneider är medlem i SFP´s partistyrelse. Sven-Olof Åminne är föreningens representant i partiets organisationsutskott.
Föreningen hade vid årsskiftet 320 medlemmar, varav 46 ständiga medlemmar. Under verksamhetsåret har fyra medlemsbrev utsänts.

De regionala sektionerna
Sektionen i Åboland har letts av viceordförande Hans-Olof Kvist.  Sektionen har sammanträtt till fem sektionsmöten, 1 allmänt möte och en medlemsträff. Sektionens ordförande deltog  i tre valkampanjmöten. Föreningen presenterades i valtidningen Vårt Korsholm.        

Sektionen i Österbotten har letts av viceordförande Tor Wik. Sektionen sammanträdde till två    sektionsmöten  och ordnade ett valmöte i Närpes samt deltog i ett flertal olika former av valkampanjer i sin region. Föreningen presenterades i valtidningen Mitt Korsholm.

Sektionen i Södra Finland har letts av Marita Lassenius. Sektionen sammanträdde tre gånger och ordnade två valkampanjmöten samt deltog aktivt i olika valmöten i regionen. I Esbo valtidning ingick en presentation av SSF. Helsingforsgruppen sammanträdde två gånger och  ordnade två kampanjmöten samt presenterade SSF och SSF-kandidaterna i Helsingfors i kretsens valtidning som skickades till alla svenskspråkiga hem i Helsingfors.

I den traditionella glöggfesten som hölls i partiets mötesrum den 12.1 deltog ett 30-tal gäster. Glöggtalet hölls av SFP´s organisationschef Christel Liljeström.

Samarbete med partiet
Kontakter till riksdagsgruppen och partiledningen. Föreningen har som tidigare haft ett gott samarbete med partiets ledning och svenska riksdagsgruppen. I maj träffade styrelsen representanter för den svenska riksdagsgruppen för att diskutera aktuella politiska frågor såsom kommunreformen, äldreomsorgslagen och reformen inom social-och hälsovården. Organisationschef Christel Liljeström informerade om kommunalvalskampanjen på styrelsemötet den 23 augusti. Carl Haglund som valdes till ny partiordförande på partidagen har medverkat i föreningens allmänna möten med anföranden. Föreningen har haft tillgång till mötesutrymmen och teknisk utrustning på partikansliet. Kopiering och kostnader för postning av medlemsbrev har bekostats av partiet.

Initiativ
Föreningen inlämnade tre motioner till partidagen: 1) Motion om satsning på de mest sjuka äldre, 2) Motion om undervisning i datakunskap för äldre och 3) Motion om umgängesrätt mellan barn och mor-/farföräldrer. De två förstnämnda motioner omfattades med smärre ändringar i texten medan motionen om umgängesrätt som för andra gången behandlades på partidagen inte vann tillräckligt understöd.

Informations- och utbildningsverksamhet
Årsmötet hölls den 28.3 på partikansliet, Simonsgatan 8, Helsingfors i närvaro av ett 30-tal deltagare. Efter mötet talade Elisabeth Rehn över rubriken ”Visst kan vi”. Föreningens representanter deltog i slutseminariet för Kasnäsmanifestet i Kasnäs den 10-11.2 och i den av partiet anordnade Den stora finlandssvenska kryssningen den 30.3–1.4.

I planeringsgruppen för konferensen Vem vårdar vem? som ordnas i oktober 2013 representeras föreningen av Gunvor Brettschneider, Hans-Olof Kvist och Brita Pawli.
Med anledning av föreningens nya status som förbund ingick en intervju med ordföranden och en presentation av föreningen i Medborgarbladet på hösten.

Ekonomi
Årsmötet beslöt att bibehålla medlemsavgiften på tio euro på årsbasis och hundra euro för ständigt medlemskap. Partiet beviljade föreningen 15 000 euro i understöd för administrativa kostnader och kostnader för kommunalvalskampanjen.

Styrelsen för Svenska Seniorer i Finland

Svenska Seniorer