Verksamhetsberättelse för år 2013

27.03.2014 kl. 13:16
Årsberättelse för år 2013 för Förbundet Svenska Seniorer i Finland (SSF)

Allmänt

Frågor som berör de äldre i samhället har haft stor synlighet under året. Den 1 juli trädde Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (Äldreomsorgslagen) i kraft. I lagen poängteras att kommunerna skall prioritera hemmaboende och stödtjänster i den öppna vården framom institutionsboende för äldre. Senare på hösten till-kännagavs regeringens sk sparpaket som tar sikte på att genom olika sparåtgärder minska hållbar-hetsgapet i ekonomin. Den sparåtgärd som väckte mest debatt gällde en minskning av institutions-boende  för äldre. Regeringen anser att genom en strukturförändring så att allt fler äldre bor hemma  stävjas kostnadsökningen  inom äldreomsorgen, vilket skulle leda till en inbesparing på  300 miljoner euro. Både äldreomsorgslagen och sparpaketet har diskuterats livligt på Styrelsens möten. Till  Förbundets allmänna möten har representanter för partiets ledning inbjudits att informera om och diskutera dessa frågor. Den pågående kommunreformen och omorganisationen av social- och hälsovårdsservicen(Sote) har också varit aktuella diskussionsfrågor inom Förbundet.

Stadgarna för Förbundets Svenska Seniorer i Finland (SSF) godkändes efter förhandsgranskning av Patent- och registerstyrelsen den 5 maj och inlämnades därefter för registrering.

Under året har en stor del av verksamheten ägnats åt att genomföra de strukturella förändringar som Förbundets ändrade status medför. Samtidigt har styrelsen också arbetat med praktiska frågor som aktualiserats på grund av statusändringen.

De strukturella förändringarna innebär att de tidigare regionala sektionerna under år 2013 ombildats till regionala föreningar. De regionala föreningarna är Svenska Seniorer i Åboland, Botniaseniorerna och Svenska Seniorer i Nyland.  De nygrundade föreningarnas stadgar godkändes på Förbundets styrelsemöte den 9 december. Samtidigt antogs också Svenska Seniorer i Åboland som medlem i Förbundet. De praktiska frågor som styrelsen arbetat med gäller personal- och ekonomiska resurser för utvecklande av Förbundets verksamhet, arbetsutrymme, utvecklande av en egen hemsida mm.

 

Styrelsen

Styrelsen sammansättning: Gunvor Brettschneider, ordförande, Hans-Olof Kvist, I vice-ordförande, Tor Wik, II viceordförande, Anhild Träskman, sekreterare, Gun Herranen, Bo Kronqvist, Marita Lassenius, Fredrik Lemberg, Solveig Lindstedt, Brita Pawli, Gunvor Skog-man, Ulla-Stina Westman och Sven-Olof Åminne. Kaj Kiljander har fungerat som skattmäs-tare. Verksamhetsgranskare har varit Carl Ahlskog och Lasse Hoffman med Holger Kronman och Ingmar Ström som ersättare.

Styrelsen har sammanträtt tio (10) gånger under året, varav ett möte per e-post. Mötena har hållits i partiets mötesrum, Simonsgatan 8, Helsingfors.

Representation: Förbundets representerades av sju (7) ombud på partidagen den 7-9.6 i Borgå. Dessutom deltog styrelseledamoten Gunvor Skogman som representant för Närpes SFP.

Tor Wik deltog som sakkunnig i kretsstyrelsemötet i Österbotten och invaldes i kretsstyrelsen. Hans-Olof Kvist deltog som sakkunnig kretsmötet i Åboland och Fredrik Lemberg samt Anhild Träskman som ombud i kretsmötet i Helsingfors. Förbundet var inte representerat på kretsmötet i Nyland.

Tor Wik är medlem i SFP´s fullmäktige med Hans-Olof Kvist om ersättare. Gunvor Brettschneider är  medlem i SFP´s partistyrelse. Bo Kronqvist är ordförande för partiets jämställdhetsutskott, Sven-Olof Åminne är medlem i partiets organisationsutskott, Tor Wik är medlem i partiets socialpolitiska utskott. Fredrik Lemberg har representerat SSF i  kretsstyrelsen i Helsingfors och  fullmäktige-gruppens möten i Helsingfors. Förbundet hade vid årsskiftet 337 medlemmar, varav 42 ständiga medlemmar. Under verksamhetsåret har tre (3) medlemsbrev utsänts.

 

De regionala sektionerna ombildas till regionala föreningar

Botniaseniorerna: Den 20 maj 2013 hölls föreningens grundande möte i Vasa. Föreningen tog namnet Botniaseniorerna.  Stiftelseurkunden undertecknades av Gunvor Skogman, Tor Wik och Sven-Olof Åminne, alla medlemmar i Förbundets styrelse. Utkastet till stadgar för föreningen godkändes. Till medlemmar i interimstyrelsen  valdes Tor Wik, ordförande, Gunvor Skogman, I vice ordförande, Sven-Olof Åminne, II viceordförande. Mötet befullmäktigade styrelsen att komplettera sig. Val av skattmästare och sekreterare sker dock först under år 2014 likaså inlämnandet av stadgarna  till Patent-och registerstyrelsen.

Svenska Seniorer i Åboland: Föreningen höll sitt grundande möte den 23 september 2013 i Åbo. Föreningens stadgar godkändes av mötet. Till styrelsemedlemmar valdes Solveig Basilier,  Margit Forsell, Gun Herranen, Ragni Höglund, Björn Taxell,  Hans-Olof Kvist och Carin Åminne. Vid det konstituerande mötet den  23 september valdes Hans-Olof Kvist till ordförande, Margit Forsell till vice ordförande, Gun Herranen till sekreterare och Solveig Basilier till kassör. Föreningens stadgar godkändes den 20 november av Patent- och registerstyrelsen.  På styrelsens möte den 9 december upptogs föreningen som medlem i Förbundet Svenska Seniorer i Finland.   

Svenska Seniorer i Nyland: Vid ett allmänt möte den 25 september 2013  fattades beslut om att bilda föreningen Svenska Seniorer i Nyland. Vid mötet godkändes föreningens stadgar. Mötet gav den tidigare styrelsen för Svenska Seniorers i Finland Södra Sektion i uppdrag att vidta fortsatta åtgärder för registrering av föreningen. Stiftelseurkunden undertecknades den 9. 12 av Gunvor Brettschneider, Brita Pawli, Anhild Träskman och Ulla-Stina Westman. Föreningens stadgar godkändes av Förbundsstyrelsen den 9  december.  De erforderliga handlingarna för registrering av föreningen insänds till Patent- och registerstyrelsen i början av 2014.

 

Samarbete med partiet

Förbundet har som tidigare haft ett gott samarbete med partiets ledning och med svenska riksdags-gruppen. I november träffade styrelsen representanter för den svenska riksdagsgruppen på Riksdagen. Aktuella frågor diskuterades såsom pensionärernas ekonomiska situation, närservicen inom hälsovården i ljuset av omorganiseringen av social- och hälsovården, sparpaketet med 300 miljoners inbesparing på äldreomsorgen samt EU-valet.  Direktören för Svenska Bildningsförbundet, Fredrik Guseff, informerade styrelsen på mötet den 20.11 om nuläget inom partiet inför EU-valet.

 

Initiativ

Förbundet  inlämnade 2 motioner till partidagen: 1) Motion om Äldrerådens ställning i kommunerna efter det att Äldreomsorgslagen trätt i kraft och 2) Motion om Behandlingsprocessen av motionerna.

Vardera motionerna omfattades av partidagen. Förbundsstyrelsen har avgett två uttalanden från sina möten, ett om Äldrerådens ställning i kommunerna och ett med rubriken De äldre är mål för samhällets inbesparingar.

 

Informations- och utbildningsverksamhet

Årsmötet hölls den 26.3 på partikansliet, Simonsgatan 8 i närvaro av 21 medlemmar.  Statssekreterare Marcus Rantala höll efter årsmötesförhandlingarna ett anförande om Metropolförvaltningen. På den traditionella glöggträffen för Förbundets medlemmar och inbjudna gäster, som hölls den  14 januari i partikansliets mötesrum, talade partiordförande, försvarsminister Carl Haglund. Konferensen Vem vårdar vem? hölls den 10-11.10 i Kommunernas Hus. Konferensen ordnas i samråd mellan Förbundet, Svenska Pensionärsförbundet, Kommunförbundet och Folkhälsan.

 

Ekonomi

Årsmötet beslöt att bibehålla medlemsavgiften på tio euro på årsbasis och hundra euro för ständigt medlemskap. Partiet beviljade Förbundet 10 000 euro i understöd för administrativa uppgifter. En ansökan om 30 000 euro i understöd har inlämnats till Svenska Kulturfonden.

 

Styrelsen för Svenska Seniorer i Finland

Svenska Seniorer