Verksamhetsberättelse för år 2015

31.10.2016 kl. 20:20
Förbundets Svenska Seniorer i Finland rf verksamhetsberättelse för år 2015.

Förbundets Svenska Seniorer i Finland rf verksamhetsberättelse för år 2015

Förbundets verksamhet under året präglades av valarbete i anslutming till riksdagsvalet, av politisk reflektion kring uppföljningen av valresultatet i samband med bildandet av den nya regeringen och av regeringsprogrammets därpå följande seniorpolitiska ställningstaganden och årgärder. En annan huvuddimension i förbundets arbete bestod av expansionsplanering och verkställande av därtill anslutna beslut.

Förbundet och dess medlemsföreningar bidrog – ofta i samarbete med andra valinstanser – till valförberedelserna genom informationsbrev, genom annonsering i landets svenskspråkiga tidningar samt genom på olika orter arrangerade valpaneler och andra tillställningar. Två kandidater tillhörande seniorförbundet som stödjande medlemmar invaldes i riksdagen, från Nylands valkrets Thomas Blomqvist och från Vasa valkrets Joakim Strand.
Frågor av centralt intresse för landets seniorer har naturligtvis inte kunnat behandlas frikopplat från regeringens centrala intresse att få landets ekonomi i balans. Förbundet kunde med tillfredsställelse notera att partiets valprogram gick seniorintressen till mötes, som Förbundet under långa tider, inte minst genom utarbetandet av partiets äldrepolitiska handlingspriogram 2010, fört fram i olika sammanhang. Partiet uppsatte som mål att arbeta för en kvalitativt högt stående social- och hälsovård på landets båda natinalspråk, att utveckla närservicen  inom social- och hälsovården, att arbeta för att var och en skall kunna bo hemma så länge de vill och kan genom fungerande lösningar för hemsrvice och hemsjukvård, att främja de äldres fysiska, psykiska, sociala och kognitiva funktionsförmåga och hälsa samt förebygga de äldres ensamhet genom ett aktivt deltagande med tredje sektorn, att beakta de ensamboendes situation i högre grad i samhällsplanering och lagstiftning, att överföra närståendevårdarnas ersättning till Folkpensionsanstalten, att utveckla intervallvården och avlastningen i hemmet för närståendevårdarna så att de kan utnyttja sin lagstadgade ledighet på tre dagar i månaden, att säkra att svårt sjuka åldringar skall kunna erhålla en institutionsvård de behöver samt att garantera att äldreomsorgslagen och de kommunala äldreråden har en viktig funktion i utvecklandet av seniorernas service.

Förbundet upptogs den 9.2. som medlemsförbund i Svenska bildningsförbundet. På dess årsmöte den 18.3. representerades Förbundet av Fredrik Lemberg.
Under året avled Förbundets tidigare mångårige och uppskattade skattmästare Holger Kronman. Förbundets styrelse uppvaktade i samband med hans begravning den 18.2.

Med vårterminens utgång avgick Förbundets sekreterare Anhild Träskman från sitt mångåriga uppdrag, för vars skötsel hon rönt stor uppskattning. Långvariga aktiva och målmedvetna åtgärder för att kunna anställa en Sfp-kunnig ny förbundssekreterare resulterade den 12.8. i att verksamhetskoordinatorn för Sfp: s verksamhet i Egentliga Finland också uppdrogs att handha seniorförbundets sekreteraruppgifter. Förbundsstyrelsen utsåg formellt den 2.9. PM Hanna Backman till ny förbundssekretare utom styrelsen.

Förbundssekreteraren har i samarbete med Rabbe Sandelin rätt att mata in ny information på förbundets hemsida. Hon har också rätt att gå in på Sfp: s medlemsregister.
I enlighet med sin målsättning utredde Förbundet olika möjligheter till expansion. Ett led i denna utåtriktade verksamhet var att fira Förbundets 15-årsjubileum den 16.10 i Vasa med styrelsemöte i Folkhälsans hus  och en därtill ansluten publik tillställning i Arbetets Vänners lokal.  Tal hölls av professor Mikael Nygård om ”Seniorernas samhällsengagemang”. Dessutom förekom körsång, folkdans och kaffeservering.  En hälsning framfördes av Svenska Pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback, av SU:s representant Alexandra Back och Svenska kvinnoförbundets representant Ulla-Maj Selin. Jubileet rönte stor uppskattning av de närvarande. För planeringen ansvarade viceordförande Tor Wik. 

Planering pågick under slutdelen av året för verkställande av expansiva besök under nästföljande år.

Styrelsen fattade den 16.10. ett beslut, enligt vilket regionalföreningarnas verksamhetsberättelser biläggs Förbundets verksamhetsberättelse.  

Styrelsen

Under året var presisidets sammansättning följande: Hans-Olof Kvist, ordförande, TorWik, I viceordförande, Gunvor Brettschneider, II viceordförande. Styrelseledamöter med mandatperiod till 2016 var Gunvor Brettschneider (Nyland, Hesingfors), Gunnel Laukas (Nyland, Lovisa), Ulla-Stina Palomaa (Nyland, Vanda), Brita Pawli (Nyland, Esbo), Gunvor Skogman (Botnia,Närpes) och Ralf Skåtar (Botnia, Nykarleby). För tiden 2015-2017 avgjordes genom lottdragning följande ledamöter: Gun Herranen (Åboland, Åbo), Marita Lassenius (Nyland, Raseborg), Ingmar Ström (Nyland, Helsingfors), Björn Taxell (Åboland, Åbo), Tor Wik (Botnia, Korsholm), Sven-Olof Åminne (Botnia, Jakobstad). Utom styrelsen var Anhild Träskman till utgången av maj  sekreterare och Hanna Backman från den 12.8. Kaj Kiljander var ekonom. Som ersättare för tiden fram till 2016 var Isa Forsbäck (Nyland, Raseborg), Eeva Haeggström (Nyland, Esbo) och Ulla-Stina Westman (Nyland, Vanda). Ersättarna för tiden 2015-2017 avgjordes genom lottdragning och omval enligt följande: Bengt Häggman (Åboland, Åbo), Lilian Brolund (Botnia, Malax) och Christer Rosengren (Botnia, Vasa). Verksamhetsgranskare var Lasse Hoffman med Gustav Båsk som ersättare.

Styrelsen sammanträdde under året 8 gånger. Förbundets traditionella glöggfest firades den 13.1. Mötena har för det mesta hållits i partistyrelsens mötesrum, Simonsg. 8, 6 vån., Helsingfors. Förbundets årsmöte ägde rum den 26.3. med Lasse Hoffman som ordförande. I samband med årsmötet höll prof. Jan Sundberg, Helsingfors universitet, ett föredrag ”Tankar inför riksdagsvalet 2015”.

Styrelsen besökte Sfp: s riksdagsgrupp den 12.11.  Värd för besöket var riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson. Vårdreformen, riksdagsgruppens hållning till interprellationen om konsekvenserna av regeringens beslut för pensionstagarna samt kommunikationer var främsta diskussionsämnen. 

Brita Pawli var förtroendevald  ansvarsperson för planeringen av Förbundets trycksaker och för den innehållsliga uppdateringen av Förbundets hemsida. Av Förbundets broschyr hat två tryckningar gjorts, varvid den sammanlagda upplagan belöpte sig till 2000 exemplar. För trycknings- och layoutfrågor har Förbundet anlitat Rabbe Sandelin (Sandelinmedia). 

En arbetsgrupp med Gunvor Brettschneider som ansvarsperson biträdd av Ingmar Ström, Anhild Träskman och Ulla-Stina Westman  existerade för utskicket av Förbundets medlemsbrev per brev och med användning av adresslappar. Planer för en framtida digitalisering av utskicket var under utformning.  

Ett valberedningsutskott med presidiemedlemmarna Tor Wik och Gunvor Brettschneider och med Hanna Backman som sekreterare tillsattes som förberedelse för årsmötet 2016.

Samarbete

Inom partiet:

Av Förbundets styrelsemedlemmar var Tor Wik medlem av partiets Socialpolitiska utskott, Gunvor Skogman av partiets Jämlikhetsutskott och Sven-Olof Åminne av Organisationsutskottet.  Dessutom var regionalföreningsmedlemmar verksamma i Integrationspolitiska utskottet (Thomas Elfgren),  i Internationella utskottet (Nils Torvalds, Christer Hummelstedt), i EU-utskottet (Nils Torvalds, Björn Månsson), i Jämlikhetsutskottet (Bo Kronqvist, Tom Biaudet), i Miljöutskottet (Veronika Rehn-Kivi), i Socialpolitiska utskottet (Heidi Catherine Sid) och i Utbildningsutskottet (Christer Rosengren).

Förbundets partidagsdelegater vid partidagen i Pedersöre, Larsmo och Jakobstad den 5-7.6. var Hans-Olof Kvist, Tor Wik, Gunvor Brettschneider, Bengt Häggman, Eeva Haeggström, Ralf Skåtar och Sven-Olof Åminne. Ordf. Kvist var medlem av valutskottet.

Förbundet eller därtill ansluten förening hade inlämnat fyra motioner till partidagen. Dessa gällde rådgivning och hälsoundersökning för seniorer, klientorientering inom äldreomsorgen, god och säker läkemedlesbehandling för äldre som en nationell storsatsning för de mest sjuka äldre amt vinterunderhåll av gångvägar. Närmare information om partidagens beslut gällande motionerna står att finna i Förbundets medlemsbrev 1/2015.

Ordförande Kvist var ledamot av partistyrelsen (20 möten), Tor Wik av partifullmäktige och Gunvor Brettschneider suppleant i partifullmäktige.

I Sfp: s kommundag 19.9. i Tammerfors närvar ordförande Kvist, viceordförande Gunvor Brettschneider och förbundssekreterare Hanna Backman.

Med andra organisationer:

Förbundet upptogs den 9.2. som medlemsförbund i Svenska bildningsförbundet. På dess årsmöte den 18.3. representerades Förbundet av Fredrik Lemberg.

Samarbetet med Svenska pensionärsförbundet och Kommunförbundet fortsatte i tecknet av planeringsmöten (4 möten ) och ordförandeskap för en dag vid konferensen ”Vem vårdar vem?- äldreomsorg i omvandling” den 22-23.10. i Kommunernas hus, Helsingfors. 

Ordföranden representerade Förbundet vid Svenska kvinnoförbundets årsmöte den 14.3. i Helsingfors.

Ordföranden deltog den 26.5. i Tamperetalo i en konferens anordnad av Synocus om perspektiv på social- och hälsovården och besökte Finlandsarenans Sfp-dag i Björneborg den 13.7.   

Ett val- och kommunikationsarbete särskilt i samband med riksdagsvalet har förekomit med Rabbe Sandelin.

Representation

Förbundets ordförande representerade den 26.3. föreningen  vid avtäckningen av Stefan Wallins porträtt i partistyrelsens mötesrum i Helsingfors och den7.4. i Sfp: s kansli i Åbo vid avtäckningen av en byst gjord för att hedra den tidigare partiordföranden.

Utmärkelser

Förbundets styrelsemedlem Ralf Skåtar tilldelades partiets gyllene förtjänsttecken med lagerkrans och ordförande Kvist partiets gyllene förtjänsttecken samt ledamoten av styrelsen för Svenska Seniorer i Åboland, Ragni Höglund, partiets gyllene förtjänsttecken.

Ekonomi

Förbundet hade vid årets slut 347 medlemmar i regionalföreningarna. Medlemsförerningarnas medlemsavgift till Förbundet per medlem var 2 euro. Förbundets avgift till partiet per regionalföreningsmedlem var 4,50 euro. Ekonomin var under året stabil och visade vid årets slut ett överskott på 3215,76 euro.

Svenska Seniorer