Verksamhetsberättelse för år 2016

05.05.2017 kl. 10:50

Förbundet Svenska Seniorer i Finland rf

Verksamhetsberättelse för år 2016

Administration
Vid förbundets årsmöte den 30 mars valdes Lasse Hoffman (Esbo) till ny förbundsordförande efter Hans-Olof Kvist, som meddelat att han inte ställer sig till förfogande. Till I viceordförande utsågs Björn Taxell (Åbo) och till II viceordförande Tor Wik (Korsholm). Styrelsens övriga ordinarie ledamöter var: Gunvor Brettschneider (Helsingfors), Gun Herranen (Åbo), Marita Lassenius (Ekenäs),  Gunnel Laukas (Lovisa), Ulla-Stina Palomaa (Vanda), Brita Pawli ( Esbo), Christer Rosengren (Vasa), Gunvor Skogman (Närpes), Ralf Skåtar (Nykarleby) och Ingmar Ström (Helsingfors). Ersättare var: Lili-Ann Brolund (Malax), Marléne Lindgren (Nykarleby), Eeva Haeggström (Esbo), Isa Forsbäck (Ekenäs), Ulla-Stina Westman (Vanda) och Bengt Häggman (Åbo).
Som sekreterare har under senare delen av året fungerat Christa Elmgren och som skattmästare Kaj Kiljander. bägge utom styrelsen.
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret hållit åtta sammanträden, samtliga i partikansliets utrymmen.

Utvärdering av det gångna årets verksamhet
Enligt verksamhetsplanen för år 2016 var förbundets viktigaste uppgift att i expansionssyfte målmedvetet förstärka sin organisation med tanke på kommande kommunalval 2017. För att förverkliga denna huvuduppgift listades sju olika punkter. Därutöver innehöll planen avsnitt om förbundets representanters aktiva deltagande i SFP:s olika organs arbete, samarbete med dessa organ, uppföljning av äldreomsorgslagens förverkligande och beredningen av vårdreformen,

Hur väl har då dessa målsättningar uppfyllts? Med facit i hand kan konstateras att konkreta resultat är svåra att påvisa på flertalet punkter. Orsakerna är troligtvis många. Eventuellt var målsättningarna för ambitiösa. En bidragande orsak är med säkerhet att vi inte lyckades rekrytera en deltidsanställd (förbunds)sekreterare, som förutom protokollföraruppgiften på förbundets styrelse- och årsmöten skulle som uppgift haft att bereda ärenden för behandling i nämnda organ samt verkställa organens beslut. Vi har under året endast haft en timavlönad sekreterare vars huvudsakligaste arbetsuppgift varit mötessekreterare. 
Ett åtagande, som inte specifikt nämndes i verksamhetsplanen, men som skulle visa sig bli en lyckad satsning, var uppdateringen av det äldrepolitiska handlingsprogram, som godtagits på partidagen 2010. Den reviderade versionen godkändes sedermera av partistyrelsen 2.2.2017. Ett stort tack till Brita Pawli som höll i trådarna och till alla dem, som bidrog med kommentarer under arbetets gång!
På minussidan kan antecknas avbrottet i en rätt så lång tradition, nämligen besök i riksdagshuset som gäster hos Svenska riksdagsgruppen med möjlighet att framföra våra synpunkter på aktuella äldreomsorgsfrågor. Riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin deltog istället i ett styrelsemöte 8.12.2016. Det länge planerade mötet i Tammerfors kunde inte genomföras under året utan uppsköts och verksälldes i januari 2017. Avsikten med mötet skulle ha tjänat två syften: dels att efterhöra Tammerforssvenskarnas intresse av medlemskap i förbundsstyrelsen representerande Övriga Finland, dels att utnyttja besöket i medlemsvärvningssyfte. Inga nya medlemmar kunde uppbringas. Sägas bör att besöket blev av i januari 2017, men inte med de  ursprungligen uppställda målsättningarna för besöket.
De regionala föreningarnas verksamhetsberättelser föreligger som bilagor.

Representation i SFP:s olika organ
Förbundsordföranden är per automatik medlem i SFP:s partistyrelse och har i den egenskapen haft utsökta möjligheter att bevaka äldreomsorgsfrågor, inte minst i samband med vårdreformens behandling, vilket enligt uppgift skett vid de flesta partistyrelsemöten, åtminstone under andra hälften av år 2016. Som förbundets representant i partifullmäktige har varit Tor Wik med Gunvor Brettschneider som ersättare. 
Medlemskåren har varit representerad i partiets permanenta utskott enligt följande: Thomas Elfgren (Integrationspolitiska utskottet), Christer Hummelstedt och Nils Torvalds (Internationella utskottet), Veronica Rehn-Kivi och Barbro Sipilä (Miljöutskottet), Gustav Båsk (Organisationsutskottet), Veronica Rehn-Kivi, ordf., Barbro Kloo och Tor Wik (Socialpolitiska utskottet) och Christer Rosengren (Utbildningspolitiska utskottet)
En representant för vardera av förbundets regionala föreningar är fullvärdig medlem i två av SFP:s fyra kretsstyrelser. Representanterna har varit (ersättare inom parentes): Gustav Båsk (Brita Pawli), Nyland och Tor Wik (Gunvor Skogman), Österbotten. I Egentliga Finlands och Helsingfors kretsstyrelse har seniorernas representant haft endast närvaro- och yttranderätt.

Intressebevakning och ställningstaganden
Ovan nämndes förbundsordförandens möjligheter att påverka via SFP:s partistyrelse. Nämnas bör också att förbundsordföranden deltagit aktivt inom en rad olika organisationer eller organ i Helsingforsnejden med anknytning till de äldre. Medlemskåren hade under början av verksamhetsåret ännu möjlighet att kommentera utkastet till SFP:s nya partiprogram, vilket  godkändes vid partidagen i Åbo i juni. Partidagen har av hävd varit ett viktigt forum för förbundet. Då tänker man speciellt på förbundsordförandens traditionella taltur, som denna gång dessutom var jungfrutal för den nyvalde ordföranden. Förbundet var denna gång inte i tur att inneha ordförandeskapet i något beredningsutskott. Likt alla övriga hade förbundets delegater möjlighet att anmäla sig till det utskott som personligen intresserade.
Det föregående må bilda åsnebrygga till en av partidagens viktigaste funktioner, nämligen som forum för behandling av inlämnade motioner. Förbundet hade till partidagen i Åbo lämnat in följande motioner:
04 Tillämpningen av beskattning av värdepapper i samband med dödsfall
54 Mera satsningar på frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

Förbundet har också varit med om att utarbeta SFP:s kommunalvalsprogram, vilket föreligger som bilaga till denna berättelse.
Förbundsstyrelsen avgav ett uttalande om vårdavgifter i början av året.

Ekonomi och medlemsstatistik
Förbundets ekonomi står på stadig grund. Räkenskapsperiodens överskott var 892,70 euro på en omsättning om ca 19 000 euro och balansräkningen uppvisar ett balanserat överskott på närmare 26 000 euro. Eftersom medlemsavgifternas andel av tillförda medel är minimal gör att förbundet är helt beroende av utomstående understöd. De största bidragsgivarna är SFP och Svenska kulturfonden. Beloppen är beroende bl.a. på, om riksomfattande val förrättas under ifrågavarande år. Relativt stora bidrag har också erhållits för organisationsuppbyggnad, d.v.s. för de åtgärder som krävs som en följd av den förbundsstatus föreningen fick medels beslut på partidagen 2012. Erhållna medel för både riksomfattande val och organisationsuppbyggnad förmedlas vid behov vidare till de regionala föreningarna.
Medlemsantalet har under verksamhetsåret inte genomgått några större förändringar. Förbundet betalade till partiet dess andel av medlemsavgiften (4,50 euro/medlem) utgående från medlemsantalet 366 (föregående år 347), vilket berättigar till åtta delegater på partidagen. Om vi i expansionssyfte eftersträvar en avsevärd höjning av medlemsantalet vore en välplanerad medlemsvärvningskampanj på sin plats.

Förbundsstyrelsen

 

Svenska Seniorer