Verksamhetsberättelse för år 2017

18.03.2018 kl. 10:25

Verksamhetsberättelse för år 2017

 

Administration

Ordförande Lasse Hoffman fortsatte som ordförande under verksamhetsåret 2017. Till I viceordförande utsågs Ralf Skåtar (Botnia) och till II viceordförande Björn Taxell (Åboland). Styrelsens övriga ordinarie ledamöter var: Gunvor Brettschneider (Helsingfors), Gun Herranen (Åbo), Marita Lassenius (Ekenäs), Gunnel Laukas (Lovisa), Ulla-Stina Palomaa (Vanda), Brita Pawli ( Esbo), Christer Rosengren (Vasa), Gunvor Skogman (Närpes), Tor Wik (Korsholm) och Ingmar Ström (Helsingfors). Ersättare var: Lili-Ann Brolund (Malax), Marléne Lindgren (Nykarleby), Ulla Bäck (Grankulla), Isa Forsbäck (Ekenäs), Ulla-Stina Westman (Vanda) och Bengt Häggman (Åbo).

Verksamhetsgranskare för förbundet året 2017 var Kenneth Wilen med Gustav Båsk som ersättare.

Christa Elmgren har fungerat som sekreterare och Kaj Kiljander som skattmästare, bägge utom styrelsen.

Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret hållit elva sammanträden, varav ett i Tammerfors, ett i Åbo, ett via e-post och resten åtta i partikansliets utrymmen. Under årets lopp har förbundet varit i direkt kontakt med sina medlemmar via medlemsbrev. 

Förbundets långvariga skattmästare Kaj Kiljander avgår efter årsskiftet. Styrelsen beslöt under årets sista styrelsemöte, att ekonomin i framtiden sköts av en utomstående bokföringsbyrå.

Under årets lopp har seniorernas nätsidor och dess utveckling tagits upp för diskussion. Under styrelsemötet i januari beslöts att timavlönade sekreteraren Christa Elmgren tar över uppdateringen av nätsidorna.

 

 

Utvärdering av det gångna årets verksamhet

Enligt verksamhetsplanen för år 2017 var förbundets viktigaste uppgifter att aktivt delta i kommunalvalskampanjen och i kampanjen aktivt sprida information om det reviderade äldrepolitiska handlingsprogrammet. Verksamhetsplanen poängterade även bland annat synliggörande av förbundet och dess verksamhet externt, uppföljning av vårdreformens fortskridande i riksdagen, förstärkning av regionala föreningars verksamhet samt utlokalisering av styrelsemöten.

Därutöver innehöll planen avsnitt om förbundets representanters aktiva deltagande i SFP:s organs arbete, bland annat genom motioner på SFP:s partidag. Ett aktivt agerande för äldrerådens existens poängterades samt efterlystes samarbete med partiets andra förbund, såväl på riks- som regional nivå.  

 

Under det gångna året kan konstateras att styrelsemöten under två tillfällen ordnats utanför partikansliet i Helsingfors; ett styrelsemöte i Tammerfors under våren, samt ett styrelsemöte i Åbo under hösten. Besöket till Tammerfors var länge ett planerat projekt, och verkställdes under 2017. I samband med förbundsstyrelsemötet i Tammerfors ordnades kaffestund med lokala svenska pensionärer med ett lyckat resultat. Besöket i Tammerfors kan även ses som en lyckad satsning i synliggörandet av förbundets verksamhet bland tvåspråkiga personer.

Det äldrepolitiska programmet har använts i samband med förbundets verksamhet, och användes även som stöd i kommunalvalet. Kommunalvalet kan konstaterats ha resulterat i ett framgångsrikt val för SFP, speciellt i Österbotten där andelen mandat steg.

Förbundets styrelse återupptog traditionen att besöka Svenska riksdagsgruppen 2017. Styrelsen besökte riksdagen i maj. Under besöket gav riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin en politisk överblick och diskussion följde gällande uppföljning av stegrande kostnader för mediciner samt utarbetande av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

 

Representation i SFP:s olika organ

Förbundsordföranden är per automatik medlem i SFP:s partistyrelse och har i den egenskapen haft utsökta möjligheter att bevaka äldreomsorgsfrågor, inte minst i samband med vårdreformens behandling. Sannfinländarnas splittrande har diskuterats i partistyrelsen, även så invandringsfrågor och presidentvalet.

Som förbundets representant i partifullmäktige har under det gångna året varit Ralf Skåtar, efter att Tor Wik avgick och Ralf Skåtar valdes för ett år framåt.

Medlemskåren har varit representerad i partiets permanenta utskott enligt följande: Thomas Elfgren (Integrationspolitiska utskottet), Christer Hummelstedt och Nils Torvalds (Internationella utskottet), Veronica Rehn-Kivi och Barbro Sipilä (Miljöutskottet), Gustav Båsk (Organisationsutskottet), Veronica Rehn-Kivi, ordf., Barbro Kloo och Tor Wik (Socialpolitiska utskottet) och Christer Rosengren (Utbildningspolitiska utskottet)

En representant för vardera av förbundets regionala föreningar är fullvärdig medlem i två av SFP:s fyra kretsstyrelser. Representanterna har varit (ersättare inom parentes): Gustav Båsk (Brita Pawli), Nyland och Christer Rosengren (Gunvor Skogman), Österbotten. I Egentliga Finlands och Helsingfors kretsstyrelse har seniorernas representant haft endast närvaro- och yttranderätt.

 

 

Intressebevakning och ställningstaganden

Ovan nämndes förbundsordförandens möjligheter att påverka via SFP:s partistyrelse. Nämnas bör också att förbundsordföranden deltagit aktivt inom en rad olika organisationer eller organ i Helsingforsnejden med anknytning till de äldre.

Partidagen har av hävd varit ett viktigt forum för förbundet. Förbundet hade förberett motioner inför partidagen. En motion gällde tillsättandet av en parlamentarisk kommitté för utarbetandet av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen och tillsättandet av en äldreombudsman på riksnivå. Dessa kan betraktas som konkreta framsteg för seniorerna.

Förbundet var denna gång inte i tur att inneha ordförandeskapet i något beredningsutskott vid partidagen. Likt alla övriga hade förbundets delegater möjlighet att anmäla sig till det utskott som personligen intresserade.

 

Ekonomi och medlemsstatistik

Förbundets ekonomi står på stadig grund. Räkenskapsperioden visar ett underskott på -364,49 euro på en omsättning om ca 39 400 euro och balansräkningen uppvisar ett balanserat överskott på närmare 26 000 euro. Eftersom medlemsavgifternas andel av tillförda medel är minimalt betyder det att förbundet är helt beroende av utomstående understöd. De största bidragsgivarna är SFP och Svenska kulturfonden. Beloppen är beroende bl.a. på, om riksomfattande val förrättas under ifrågavarande år. Relativt stora bidrag har också erhållits för organisationsuppbyggnad, d.v.s. för de åtgärder som krävs som en följd av den förbundsstatus föreningen fick. Erhållna medel för både riksomfattande val och organisationsuppbyggnad förmedlas vid behov vidare till de regionala föreningarna. Förbundets regionala verksamhet har tilldelats ett normalt större stödbelopp detta år.

Medlemsantalet har under verksamhetsåret inte genomgått några större förändringar. Förbundet betalade till partiet sin andel av medlemsavgiften (4,50 euro/medlem) och regionerna sin andel till förbundet (2 euro/medlem) utgående från medlemsantalet 409 (föregående år 366), vilket berättigar till åtta delegater på partidagen. Om vi i expansionssyfte eftersträvar en avsevärd höjning av medlemsantalet vore en välplanerad medlemsvärvningskampanj på sin plats.

 

Förbundsstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Seniorer