Verksamhetsberättelse för år 2018

20.03.2019 kl. 18:51

 

Administration

Ordförande Ralf Skåtar valdes som ordförande för verksamhetsåret 2018. Till I viceordförande utsågs Gunvor Brettschneider (Nyland) och till II viceordförande Björn Taxell (Åboland). Styrelsens övriga ordinarie ledamöter var: Tor Wik (Botnia), Marita Lassenius (Nyland), Bertil Widjeskog (Botnia), Ulla-Stina Palomaa (Nyland), Christer Rosengren (Botnia), Brita Pawli (Nyland), Gunvor Skogman (Botnia), Ingmar Ström (Nyland), Ulla Bäck (Nyland) och Gun Herranen (Åboland). Som ersättare Lili-Ann Brolund (Botnia), Gunnel Laukas (Nyland), Marlene Lindgren (Botnia), Isa Forsbäck (Nyland), Bengt Häggman (Åboland) och Ulla-Stina Westman (Nyland).

Verksamhetsgranskare för förbundet året 2018 var Kenneth Wilen med Gustav Båsk som ersättare.

Christa Elmgren har fortsatt fungerat som sekreterare. Efter att skattmästare Kaj Kiljander avsade sig uppdraget, har ekonomin i huvudsak skötts av en utomstående bokföringsbyrå, Accountor Oy. Vi tackar Kaj Kiljander för hans goda insats.

Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret hållit sex sammanträden, alla i partikansliets utrymmen i Helsingfors.

 

Utvärdering av det gångna årets verksamhet

Enligt verksamhetsplanen för år 2018 var förbundets viktigaste uppgifter att aktivt delta i landskapsvalskampanjen och i kampanjen aktivt sprida information om det reviderade äldrepolitiska handlingsprogrammet. Verksamhetsplanen poängterade även bland annat synliggörande av förbundet och dess verksamhet externt, uppföljning av vårdreformens fortskridande i riksdagen, förstärkning av de regionala föreningarnas verksamhet samt utlokalisering av styrelsemöten.

Därutöver innehöll planen avsnitt om Förbundets representanters aktiva deltagande i SFP:s beslutande organs arbete, bland annat genom motioner till SFP:s partidag och samarbete med SFP:s andra förbund. Ett aktivt agerande för att stärka äldrerådens ställning i kommunerna poängterades vidare efterlystes ökat samarbete med partiets andra förbund, såväl på riks- som regional nivå.  

 

I efterhand kan konstateras att landskapsvalen inte genomfördes under 2018. Seniorerna är dock fast beslutna att föra en lyckad kampanj och aktivt sprida information om äldrepolitiska handlingsprogrammet i framtiden. Under förbundets styrelsemöten, har styrelsen diskuterat och lyft fram det äldrepolitiska handlingsprogrammet med bland annat SFP:s kontor i Europaparlamentet och svenska riksdagsgruppen. Äldrepolitiska handlingsprogrammet är fortsatt ett viktigt stöd i förbundets verksamhet, även på gräsrotsnivå. Därutöver har interaktionen med SFP och dess organ utökats. Detta bland annat genom att under styrelsemöten fått besök av SFP:s politiska rådgivare Otto Andersson och SFP:s representation i Europaparlamentet. Vi har även medverkat vid uppgörandet av partiets riksdagsvals programmet inför valet 2019.

Styrelsen hade inbjudit chefen för svenskspråkiga medier och utgivning på YLE, Johanna Törn-Mangs. Styrelsen var missnöjd med indragningen av YLE´s svenska TV morgonnyheterna

Styrelsen diskuterade och gav förslag om bland annat mera textning, musikval och de svenskspråkiga TV-nyheter.

 

Förbundet har även förstärkt samarbete med SFP:s övriga förbund under verksamhetsåret. Konkret syns detta genom seminariet kallat ”Kvinnors Pensioner” som arrangerades i april 2018 i Helsingfors tillsammans med Svenska Kvinnoförbundet. Seminariet var mycket välbesökt och kunde även följas via nätet.

Vi har även varit representerade på diskussionstillfällen ordnade av Svenska Pensionärsförbundet.

Det planerade seminariet tillsammans med Kommunförbundet och SFP, ”Vem vårdar vem” har framflyttats då vårdreformen ännu inte godkänts i riksdagen.

 

 

Representation i SFP:s olika organ

Förbundsordföranden är per automatik medlem i SFP:s partistyrelse och har i den egenskapen haft goda möjligheter att bevaka äldreomsorgsfrågor, inte minst i samband med behandling av vårdreformen.

Förbundets representant i partifullmäktige har under det gångna året varit Gunvor Brettschneider, med Björn Taxell som ersättare.

Medlemmarna till partiets permanenta utskott väljs för två år, senaste valet var år 2017 och därav har medlemskåren fortsatt år 2018 varit representerad enligt följande: Thomas Elfgren (Integrationspolitiska utskottet), Christer Hummelstedt och Nils Torvalds (Internationella utskottet), Gustav Båsk (Organisationsutskottet), Veronica Rehn-Kivi, ordf., och Tor Wik (Socialpolitiska utskottet) och Christer Rosengren (utbildningspolitiska utskottet).

En representant för två av förbundets regionala föreningar är fullvärdig medlem i två av SFP:s fyra kretsstyrelser. Representanterna har varit (ersättare inom parentes): Brita Pawli (Marita Lassenius) för Nyland och Christer Rosengren (Gunvor Skogman) för Österbotten. I Egentliga Finlands och Helsingfors kretsstyrelse har seniorernas representant haft endast närvaro- och yttranderätt.

 

 

Intressebevakning och ställningstaganden

Förbundsordförande har möjligheter att påverka via SFP:s partistyrelse.

Partidagen har av hävd varit ett viktigt forum för förbundet. Under partidagen 2018 hade seniorerna åtta delegater, som framförde förbundets synpunkter (Ordförandes anförande finns på förbundets hemsida). År 2018 hade seniorerna inga egna motioner till partidagen. En motion hade fallit bort i beredningen om bl.a. inrättandet av en äldreombudsmannatjänst men belystes via talturer. Förbundet var denna gång inte i tur att inneha ordförandeskapet i något beredningsutskott. Likt alla övriga hade förbundets delegater möjlighet att anmäla sig till det utskott som personligen intresserade. Två av styrelsemedlemmarna är även ordförande i lokala äldreråden och har därigenom även deltagit i diskussions- och skolningstillfällen, som arrangerats.

 

Ekonomi och medlemsstatistik

Förbundets ekonomi står på stadig grund. Räkenskapsperioden visar ett underskott på -4134,34 euro på en omsättning om ca 23 700 euro och balansräkningen uppvisar ett balanserat överskott på närmare 26 000 euro. Eftersom medlemsavgifternas andel av tillförda medel är minimalt betyder det att förbundet är helt beroende av utomstående understöd. De största bidragsgivarna är SFP och Svenska kulturfonden. Beloppen är beroende bl.a. på, om riksomfattande val förrättas under ifrågavarande år. Relativt stora bidrag har också erhållits för organisationsuppbyggnad, d.v.s. för de åtgärder som krävs som en följd av den förbundsstatus föreningen fick igenom. Medels beslut på partidagen 2012. Erhållna medel för både riksomfattande val och organisationsuppbyggnad förmedlas vid behov vidare till de regionala föreningarna. Förbundets regionala verksamhet har tilldelats ett normalt större stödbelopp detta år på grund av de två förestående valen.

Medlemsantalet har under verksamhetsåret inte genomgått några större förändringar. Botnia seniorerna har de två senaste åren dock ökat från 99 (45+25) till 169 medlemmar. Förbundet betalade till partiet dess andel av medlemsavgiften (4,50 euro/medlem) utgående från medlemsantalet 443 (föregående år 409), vilket berättigar till åtta delegater på partidagen. På mötet den 16.4.2018 diskuterades ingående medlemsvärvningen. Om vi i expansionssyfte eftersträvar en avsevärd höjning av medlemsantalet vore en välplanerad medlemsvärvningskampanj på sin plats. Förbundet har nu tryckt upp nya broschyrer, som kan delas ut i samband med olika publika tillställningar.

 

De regionala föreningarnas verksamhetsberättelser föreligger som bilagor.

 

Förbundsstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Seniorer