seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Höjningen av klientavgifter inom hälso- och sjukvården leder till högre kostnader för samhället – inte lägre

21.01.2016 kl. 22:25
Regeringen meddelade i november att kommunerna kan höja klientavgifterna för hälso- och sjukvårdsservice med upp till 30 procent. Svenska Seniorer i Finland rf:s förbundsstyrelse anser att höjningen är oacceptabel – den blir katastrofal för dem som redan har det ekonomiskt kärvt.

Kommunerna får själva besluta om förhöjningens storlek inom den ram som regeringen gett. Förhöjningen kommer dock inte kommunerna till godo utan tillfaller staten eftersom stödet till kommunerna kommer att minska i samma mån.

  • Höjningen av patientavgifterna beräknas bli ett tillskott till statskassan på ca 150 miljoner euro. Tillskottet kan dock få långtgående konsekvenser och leda till större kostnader för samhället på sikt, säger Gunvor Brettschneider, vice ordförande i Svenska Seniorer i Finland rf
  • Förhöjningarna kommer särskilt att drabba dem som inte omfattas av arbetshälsovården, närmast ålder- och invaliditetspensionärer, arbetslösa och hemmavarande småbarnsfamiljer, säger Brettschneider.

Samtidigt som patientavgifterna stiger, träder andra åtstramningar inom hälso- och sjukvården i kraft. Självriskandelen för taxiresor till läkarbesök och för mediciner stiger, samtidigt som man sänker FPA:s handikappbidrag och vårdbidrag. Utkomststödet från socialmyndigheterna som man kan få om man inte klarar av sjukvårdskostnader, anser Svenska Seniorer att många äldre inte utnyttjar.   

-       Tröskeln för att gå till socialbyrån är hög. I stället för att ansöka om utkomststöd är risken stor att utsatta skjuter upp läkarbesöket, eller låter bli att ta ut föreskrivna mediciner. Åtstramningarna kan i slutändan bli en bumerang som leder till ökat behov av sjukhusvård, behov av fler platser på äldreboende och därigenom en ännu större kostnad för sjukvården, fortsätter Brettschneider.

Någon indexförhöjning på pensionerna kommer inte att göras är 2016, vilket ytterligare försämrar pensionärernas ekonomiska situation. Svenska Seniorer i Finland inser att det ekonomiska läget i Finland är kärvt, men anser samtidigt att regeringens beslut kan drabba många äldre och särskilt dem som redan tidigare har svårt att klara sig ekonomiskt.

Svenska Seniorer i Finland rf anser att en frisk senior i Finland kan vara en stor tillgång för samhället, både som närståendevårdare, aktiv anhörig och som arbetskraft. Högre avgifter för äldre och andra som har det svårt kan leda till sämre hälsa för många finländare, och bidrar till nedmontering av den välfärd man med stor möda byggt upp.

Förbundet uttrycker en förhoppning om att beslutsfattarna i kommunerna fortsättningsvis tillämpar förfarandet med enbart en indexförhöjning av klientavgifterna.

Styrelsen för Förbundet Svenska Seniorer i Finland rf