Svenska Seniorer i Nyland

Föreningen Svenska Seniorer i Nyland är medlemsförening inom Förbundet Svenska Seniorer i Finland (FSSF). Föreningens verksamhetsområde är som namnet antyder Nyland som även inkluderar Helsingfors. Föreningens syfte är enligt stadgarna att tillvarata den svenskspråkiga äldre befolkningens erfarenhet och resurser i Nyland till gagn för deras medborgerliga rättigheter och modersmål samt att samla äldre svenskspråkiga i hela regionen för att bevaka deras intressen i det politiska, sociala, kulturella och ekonomiska livet samt att till politiska beslutsfattare förmedla frågor som rör denna befolkningsgrupps rättigheter och behov. Föreningen är en politisk förening verksam i samarbete med SFP. 
 
 
Till ordinarie medlem i föreningen kan på ansökan antas envar som antar föreningens syften och som är finländsk medborgare eller sådan som har sin hemort i Finland, som fyllt 55 år och som inte tillhör något annat politiskt parti än SFP och som på grund av gällande lag och förordning är oförhindrad att tillhöra en politisk sammanslutning. Föreningen kan även anta medlemmar som inte fyllt 55 år. Dessa är då stödjande medlemmar.
 

Aktuellt

Helsingforskretsen 14.9.2023

På Helsingforskretsens styrelsemöte var huvudtemat en diskussion om regeringsprogrammet och det kommande presidentvalet i januari och februari 2024 samt EU-valet 9.6.2024.Läs mera »
19.09.2023 kl. 17:25