seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Äldrepolitisk diskussion

22.10.2017 kl. 21:10
Förbundsstyrelsens möten hösten 2017 har inletts med en äldrepolitisk diskussion.

Vid mötet 14.9 diskuterades THL, Institutet för hälsa och välfärd, pressmeddelande från 11.4 – att antalet klienter inom hemvården har ökat medan personalen har minskat.  Förbundsstyrelsen fattade beslut om att hemvården/vården av äldre i hemmet lyfts fram som ett tyngdpunktsområde och att partistyrelsen uppmanas engagera sig och påverka ärendet via de pågående budgetförhandlingarna

Vid förbundsstyrelsens Åbo-möte 19.10 återkom frågan om hemvården. Den politiska diskussionen utmynnade i förslaget att en sakkunnig, som bevakar social- och hälsovård, borde utses vid partikansliet. Äldreomsorgsfrågor bör tas på allvar. Behovet av sakkunniga resurser och mångsidigt kunnande vid vård av äldre i hemmet ökar då befolkningen åldras. Mycket av personalens arbetstid går åt till annat än själva hembesöket och få är insatta i rehabilitering.