seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Verksamhetsplan 2022

14.04.2022 kl. 10:23

 

Verksamhetsplan för år 2022

Allmänt

Välfärdsområdesvalet 2022 genomfördes den 23 januari. Seniorerna deltog aktivt i förberedelserna och kampanjen inför valet och deltar nu aktivt i arbetet runt planeringen av de nya vårdområdena.

Förbundets ekonomi är stabil, och ger således möjlighet till satsningar på förbundets verksamhet och dess utveckling, endera direkt eller indirekt via de regionala föreningarna. Tidigare uttalade intentioner om en expansion av förbundets verksamhet kommer att kräva stor energi av styrelsemedlemmarna.

Planerad verksamhet mera i detalj

Här nedan listas en del aktiviteter för år 2022. Förteckningen kan med fördel kompletteras under verksamhetsårets gång, inom budgetens ramar.

Huvudaktiviteterna under året:

Uppföljning av hur planeringen av de nya välfärdsområdena fortskrider med fokus på tjänster och service för den äldre befolkningen innefattande koordineringen och utvecklingen av servicen på svenska

Uppföljning av hur den lagstiftning som rör den äldre befolkningen förverkligas

Förbundet följer med hur den nyvalda äldreombudsmannen inleder sin verksamhet och vid behov kontaktar berörda parter

Synliggörande av förbundet och dess verksamhet externt för svenskspråkiga och tvåspråkiga, i första hand i Svenskfinland, samt i anslutning därtill medlemsvärvning

Att uppdatera och förnya förbundets och regionföreningarnas synlighet på nätet och sociala medier

Förstärkande av de regionala föreningarnas verksamhet

När styrelsemöten utlokaliseras arrangeras en publik tillställning tillsammans även med pressen Påverkan i olika organisationer och organ, såsom motioner till SFP:s partidag och på annat sätt som exempelvis; partifullmäktige, partistyrelse, olika permanenta utskott, partiets regionala kretsstyrelser samt svenska riksdagsgruppen

Samarbete med partiets andra förbund, Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom, både på riks- och regionalt plan och partiets lokalavdelningar samt Svenska Bildningsförbundet, Finlands Kommunförbund och Svenska pensionärsförbundet

Aktivt deltagande i planeringen inför nästa års riksdagsval

Uppdateringen av det äldrepolitiska handlingsprogrammet och spridandet av information om detsamma och eventuella andra jämförbara program