Tillbaka

”Det måste gå att få info om välfärdsområdenas planer i tid också på svenska”

31.10.2023 kl. 16:14
Vården. Välfärdsområdena har det lagstadgade ansvaret för att göra upp en regional välfärdsplan. En plan som ska utgöra den gemensamma planen för hur de berörda regionala aktörerna ska bygga upp välfärden i regionen.
En viktig del av välfärden utgörs och byggs upp av en väl fungerande förebyggande verksamhet. Tyvärr verkar kommunernas och övriga organisationers delaktighet ha varit rätt så minimal vilket vi seniorer tycker är synd.
 
Den viktigaste planen är välfärdsområdets servicestrategi, som ska styra välfärdsområdets verksamhet de kommande åren. Den ska även ligga till grund för alla detaljplaner såsom till exempel planerna för servicenätverket och vilken verksamhet som ska ges var och hur.
 
Välfärdsområdena gör även en delaktighetsplan. En plan som ska beskriva hur invånarna ska ha en möjlighet att vara delaktiga och att påverka.
 
En förutsättning för detta är naturligtvis att invånarna får tillräcklig information om ärendet innan beslut görs. Planerna görs på finska för att sedan i något skede översättas till svenska, vilket medför att det kan vara lite svårt att riktigt på riktigt vara delaktiga och ha en möjlighet att påverka på svenska.
 
Ett exempel på delaktighet kan visas med Egentliga Finlands välfärdsområdet Varhas kriterier för gemenskapsboende, där Varha hösten 2022 beslöt om sina kriterier för gemenskapsboende enligt en mycket teoretisk modell för hur den boendeformen borde funktionera.
 
När det sen under första halvan av 2023 blev klart att få gemenskapsboenden skulle klara kraven blev man tvungen att inför sommaren revidera planerna och ändra kriterierna för gemenskapsboende.
 
Efter detta klarar nästa alla tidigare äldreboenden kraven.
 
Vi Svenska seniorer i Finland uppmanar välfärdsområdena att även beakta de svenskspråkiga invånarnas behov av information på svenska och ge dem likvärdiga möjligheter att vara delaktiga och påverka välfärdsområdenas verksamhet.
 
Svenska seniorer i Finlands 
Kjell Wennström, ordförande
Gunilla Jusslin, vice ordförande
Björn Fant,ice ordförande