Pressmeddelande

10.03.2024 kl. 09:27
Kjełl Wennström ställer sig till förfogande för omval till ordförande för Svenska Seniorer i Finland.

Wennström har fungerat som ordförande sedan år 2022.
- Vi är just nu mitt i den största reform som gjorts i mannaminne i Finland, en vårdreform
som framförallt berör den äldre befolkningen. Samtidigt vet vi också att de närmaste åren
kommer med stora utmaningar för landets ekonom. Att arbeta för den äldre befolkningens
vård och omsorg kräver uthållighet och tålamod, förändring sker sällan i en handvändning
utan kräver kontinuerligt, målmedvetet arbete. Det är inte alltid lätt, men med seniorerna
känns det alltid rätt och därför ställer jag mig till förfogande att fortsätta som ordförande för
Svenska Seniorer i Finland, meddelar Wennström.
- Vi står just nu inför ett viktigt EU-val där målet är att säkra ett SFP mandat i Bryssel och
nästa år har vi både kommunalval och välfärdsområdesval. I valkampanjen är det av största
vikt att vi Svenska Seniorer bevakar även den äldre befolkningens intressen, vi har en viktig
roll, säger Wennström.
På frågan om vad Wennström ser som extra viktigt de kommande året säger han att det är
viktigt att de äldre ska kunna vara delaktiga och ha en möjlighet att påverka en fungerande
vardag med högkvalitativ service på rimliga avstånd.
- Även i Finland finns det skäl att bevaka att allas lika rättigheter och möjligheter tryggas.
Besparingar i den offentliga ekonomin måste konsekvensbedömas och resultaten måste tas
i beaktande före lagändringar görs. Nedskärningar i den sociala tryggheten får inte göras på
den äldre befolkningens bekostnad. Alla har rätt till likvärdig social- och hälsovård
oberoende av boendeort, tillägger Wennström.
Wennström, som kommer från Åbo, är en aktiv påverkare både lokalt inom kommunen, inom
Egentliga Finlands välfärdsområde som nationellt inom partiet och svenska Finlands folkting.
Svenska seniorer i Finland väljer ordförande, två vice ordförande samt förbundsstyrelse på
årsmötet den 22-23 mars i Vasa.
Kjell Wennström

Kjell Wennström