Svenska seniorer i Åboland

Föreningens syfte är att som regional förening av SSF tillvarata den äldre svenskspråkiga befolkningens erfarenhet och resurser till gagn för deras medborgerliga rättigheter och modersmål, att samla äldre svenskspråkiga i hela regionen till att bevaka deras intressen i det politiska, sociala, kulturella och ekonomiska livet samt att förmedla till politiska beslutsfattare frågor som rör denna befolkningsgrupps rättigheter och behov.

Föreningen ställer sig i sin politiska verksamhet på SFP:s grund.

Aktuellt

När ska Åbo stad övergå till att följa språklagstiftningen?

Påtalade före jul att Åbo stad inte publicerar alla kungörelser på båda språken. Enligt språklagen, § 32 mom. 2: ”En tvåspråkig myndighets meddelanden, kungörelser och anslag samt annan information till allmänheten ska finnas på finska och svenska.”Läs mera »
09.03.2023 kl. 09:39

Pressmeddelande från seniorernas årsmöte

Kjell Wennström valdes till ordförande för Svenska Seniorer i Åboland vid föreningens årsmöte på tisdagen.Läs mera »
01.03.2023 kl. 09:33

Angående vikten av att få planer och beslut på svenska.

Tyvärr blev det ett litet fel i Åbo Underrättelsers artikel den 18.1 om busskuren och gatuplanen utanför Åbo svenska teater. Stadsmiljönämnden som bordlagt ärendet två gånger tidigare, remitterade nu ärendet för ny beredning.Läs mera »
18.01.2023 kl. 10:35